બેસ્ટ શિક્ષક એવોર્ડ ફાઈલ.

education👉વર્ષ 2022 ના રાજ્ય પારિતોષિક શિક્ષકો ની યાદી DOWNLOD

👉. રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ માટે  સમજૂતી અને તેની વેબસાઈટ માટે નીચે ક્લીક કારી જોઈ શકાશે


1 જૂન થી 20 જૂન 


👉રાજ્ય કક્ષા બેસ્ટ શિક્ષક સાચવી રાખવા જેવો પરીપત્ર

અહીં ક્લીક કરો 


👉બેસ્ટ શિક્ષક એવોર્ડ ફાઈલ.


અહીં ક્લીક કરો  


 Look To Speak Android APK 2021 Download.
Google has launched a new app that will make it easier for people who are having trouble speaking to reach out to others. It is called 'Look To Speak'.


This app will read the text written on the phone with the help of eyes and show it to the person in front.


This app will work for people who have trouble speaking and have to use a device to communicate. The app's experiment has been developed on the Google platform.


This app is available through Google Play Store for all Android One devices and versions above Android 9.0. Apart from that, the app has many options, with the help of which users can set their own.


This is how it works


People have to keep their phones stationary to use the app. He will then have to look like the text written on the phone. If it appears at the top, the app will handle the text written there aloud.


This way the app will show what is written on the phone by looking down, left, or right. For him, this app tracks eye movements to see what users are watching.

[Google claims that all data is private and will never leave the phone.


Google has created a tutorial and a guide to help people use this app. In which top tips are shown, such as how to keep the phone in any position, how to gesture with the eyes, such as


The app's official blog claims that the app can make things easier for many people. With the help of this app, people can convey their message to others without any other device.

👉Look To Speak Android APK 2021 Download


There are already many questions in the app store


The app already stores a number of questions such as what is your name ? why are you.


Users will just have to look at it and the app will automatically ask the opposite person the same question that the user wants to ask. Another person in the app can also save voice notes in their own voice if they wish. 


IMPORTANT LINKS::

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidexperiments.looktospeakNo comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.