બેસ્ટ શિક્ષક એવોર્ડ ફાઈલ.II BEST TEACHER AWORD FAILFORMAT NO NAMUNO


Shreshth Shikshak Award Darkhast Mate File Format no Namuno

Taluka, Jilla Ane Rajya kaxa Shreshth Shixak Award Mate Darkhast ni File PDF Download karo. "Best Teacher Award File" Matter of attending Darek Shixak, CRC, BRC video conferencing.


Best Teacher Award File Taluka, Jilla and State Level Gujarat

Teaching Excellence Award 2023*Teaching Excellence Award 2023* 🏆
    31 તારીખે સુધી.... આપનો એક મત આજે.....પણ ગુજરાત ના શિક્ષક માટે 

 
હરરોજ એક મત આપી શકાશે.. સહકાર ની અપેક્ષા સહ..... 🙏
You can vote once per day.


Gujarat State Government and Aided Primary Secondary / Higher Secondary School Teachers, Primary Higher Secondary School Principals / CRC / BRC Co-ordinator, / Head Teacher (HTAT), Assistant Education Inspector Education Inspector. It has been decided to give the best teacher award to teacher.

Shreshth Shikshak Award Darkhast Mate File Format no Namuno

Announcement of invitation for proposals for Best Teacher Award at Taluka, District and State level

the institution educating the children as per the provision of the resolution of the education department of the government dated 27/04/2023.  Formal circular has been issued to every District Education Officer, District Primary Education Officer, Govt. Officer of the state.


Best Teacher Award 2023-24: Only government primary school teachers can apply for taluka level. Only government and subsidized primary school teachers / secondary school teachers / higher secondary school teachers / CRC / BRC co-ordinator education inspector (primary) HTAT head teacher can apply for district level.  

In addition to all the above categories, Assistant Education Inspector (Secondary) and teachers of institutions teaching disabled children can also apply for the state level.


Download Best Teacher Award File in PDF, Excel and Word Format


The best teacher award is to be given at taluka level, district level and state level.  In order to get the best teacher award, the applicant can make his / her own proposal.


In order to get the prize at taluka, district and state level, the candidate has to make a proposal to the district selection committee at district level by 10/06/2022.  Candidates have to send the proposal by the stipulated date.

education


સને ૨૦૨૩-૨૪ માટે તાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક આપવા માટેની કાર્યવાહી કરવા બાબત.

પત્ર DOWNLOD


👉વર્ષ 2022 ના રાજ્ય પારિતોષિક શિક્ષકો ની યાદી DOWNLOD

👉. રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ માટે  સમજૂતી અને તેની વેબસાઈટ માટે નીચે ક્લીક કારી જોઈ શકાશે


1 જૂન થી 20 જૂન 

👉રાજ્ય કક્ષા બેસ્ટ શિક્ષક સાચવી રાખવા જેવો પરીપત્ર

અહીં ક્લીક કરો 

👉બેસ્ટ શિક્ષક એવોર્ડ ફાઈલ.

અહીં ક્લીક કરો  You May Like:


પ્રતિભાશાળી શિક્ષક એવોર્ડ માટે અહીં ક્લિક કરો.


Best Teacher Award Paripatra GR 2023-24


At the time of making the proposal, the candidate has to submit the proposal in two copies as per the norms in the prescribed form. Proposals made after the stipulated time limit will not be considered.  Detailed information on this matter can be obtained from the office of the District Education Officer.trends