વિશેષણ અને તેના પ્રકાર

વિચાર વિસ્તાર || VICHAR VISTAR STD 3 TO8 EXAM

(1) આવ નહીં આદર નહીં, નહીં નયનોમાં નેહ; તે ઘર કદી ન જઈએ, કંચન વરસે મેહ, Contents ઉત્તર : આ પંક્તિઓમાં કવિ કહે છે કે જેઓ ...

વિશેષણ અને તેના પ્રકાર | Visheshan in Gujarati

વિશેષણ અને તેના પ્રકાર | વિશેષણ ની વ્યાખ્યા (Visheshan in Gujarati): જે વાક્યના નામપદના અર્થમાં વધારો કરે છે. એટલે કે અર્થમાં વિશેષતા લાવ...

Load More
No results found

Popular Posts