નિપાત

નિપાત|| nipat in gujrati

  નિપાત 👉 નિપાત: જુદા જુદા પ્રકારના વ્યાકરણની ભાષાના શબ્દો સાથે આવી ભાર, નિશ્ચય વગેરે જેવો અર્થ દર્શાવે તેવા ઘટકને નિપાત કહે છે. નિપાતન...

Load More
No results found

Popular Posts