જિલ્લા ફેરબદલી અને સિનિયોરીટી All District Jillafer Badli Seniority List All District Jillafer Badli Seniority List 2022 ,

  જિલ્લા ફેરબદલી અને સિનિયોરીટી લિસ્ટ અને પત્ર ગ્રુપ 


ખાસસ નોંધ = અહીંયા અમને મળેલ માહિતી મુકેલ હોય તેની સત્યતા ની તપાસ,સાચું,ખોટું તે તમારે તમારા તાલુકા જિલ્લા માં કરવી..ઉદેશ માત્ર માહિતી આપવાનો છે.

જિલ્લા ફેર અગત્ય  અહીંયા ખાસસ જુવો 

👫અમદાવાદ જિલ્લા માં અરજીઓ સ્વીકાર /અસ્વીકાર બાબત પત્ર  તારીખ 19.12 2022 અગત્યનો પત્ર  downlod

*✍️જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પમાં 2 ગણા શિક્ષકોને બોલાવવામાં આવશે*

*✍️જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પમાં ગેરહાજર રહેનાર કે સ્થળ પસંદગી ન કરનાર શિક્ષકની કાયમી siniyority ક્રમ રદ ગણી ત્યાર પછીના શિક્ષકોને લાભ આપવામાં આવશે*

 *✍️તેમ છતાં જગ્યા ખાલી રહે તો બીજો રાઉન્ડ કરી શિક્ષકોને જિલ્લાફેર બદલીનો લાભ આપવામાં આવશે*
 જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પમાં સ્થળ પસંદગીમાં જે તે વર્ષની યાદી પૂર્ણ થયા પછી જ બીજા વર્ષની યાદીમાં સમાવેશ શિક્ષકોને સ્થળ પસંદગીનો લાભ મળશે*

 ઉદાહરણ રૂપે 2008 ની જિલ્લાફેર ની યાદી માં સૌ પ્રથમ જે અગ્રતા ક્રમમાં આવે તેમને સ્થળ પસંદગી કરાવવામાં આવશે.ત્યાર બાદ 2008 માં જેમની જિલ્લાફેર અરજી આવેલ એકતરફી બદલીની વાળા શિક્ષકોને સ્થળ પસંદગી કરાવવામાં આવશે.ત્યાર બાદ 2009 માં જેમની જિલ્લાફેર અરજી આવેલ તેમાંથી અગ્રતા ધરાવતા શિક્ષકોને સ્થળ પસંદગી કરાવવામાં આવશે*

અગ્રતા માટે જે વર્ષમાં અરજી કરેલ હોય તે જ વર્ષમાં અગ્રતા માટે લાભ મળશે*

SABARKANTHA ALL લિસ્ટ
👉 NAVSARI DIST  JILLAFERNEW LIST

નવસારી જિલ્લાનું ધોરણ 1 થી 5 અગ્રતા અને એકતરફી સિનિયોરિટી લિસ્ટ,ધોરણ 6 થી 8 અગ્રતા વિષયવાઇઝ અને એકતરફી લિસ્ટ 2022
 


અમદાવાદ જિલ્લા નું 1to 5 નું લિસ્ટ કલીક કરોસામાજિક વિજ્ઞાન 

દાહોદ જિલ્લાનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

જામનગર જિલ્લાનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

ડાંગ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કર

👉  મોરબી જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ 

👉 રાજકોટ અગ્રીમતા સિનિયોરીટી લિસ્ટ 

👉દાહોદ જિલ્લા નું તારીખ 13.10.2022 નું પ્રોવિઝન લિસ્ટ downlod

જૂનું 2021 નું 6 થી 8 નું લિસ્ટ 

👉 સાબરકાંઠા  જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

👉. 1થી 5 નું  2015 સુધીનું નું સાબરકાંઠા નું લિસ્ટ Downlod

👉બનાસકાંઠા જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

👉 ગીર સોમનાથ જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

👉 જુનાગઠ જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

જગ્યા લિસ્ટ 

ખેડા જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ 1 To 5

મહીસાગર ખાલી જગ્યા લિસ્ટ

રાજકોટ ખાલી જગ્યા લિસ્ટ 31/07/22 ની સ્થિતિએ

જુનાગઢ જીલ્લાની ૧૫/૯/૨૨ની સ્થિતિએ ખાલી જગ્યાઓ

જામનગર જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ 1 to 5 And 6 to 8

મહીસાગર ખાલી જગ્યા લિસ્ટ

જામનગર જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ 1 to 5 And 6 to 8

પંચમહાલ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

પાટણ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

આણંદ જિલ્લાની જગ્યાઓનુ લિસ્ટ

વડોદરા જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

 બનાસકાંઠા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

દેવભૂમિ દ્રારકા જગ્યાનું લિસ્ટ

 Special Note: The list of other districts will be updated as the update comes, and verify this list. Expect to be noticed (information received through social media)

Information is obtained from social media. Every friend should make a decision only after adequate investigation by his / her respective office. This is for information only. This list cannot be used by any official. Thank you for your cooperation.


: , . (માહિતી )
માહિતી મીડિયા માંથી મળેલ હોય દરેક દરેક મિત્રો પોતાના પોતાના લગત લગત કચેરી એ જ કોઈ કોઈ કોઈ નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય લેવો લેવો માત્ર માહિતિ મળે મળે મળે તે તે તે તે તે તે તે તે તે માટે માટે માટે જ જ થઈ થઈ શકશે 

amdavad 2020 list

અહીં ક્લીક કરો 

sabarkantha siniyoriti list

       download

 arvali

Std. 1 to 8 priority seniority list
Standard 1 to 8 unilateral seniority list
Language Priority Seniority List
Language unilateral seniority list
Mathematics-Science Priority Seniority List
Mathematics-Science Unilateral Seniority List
Social Science Priority Seniority List
Social Science Unilateral Seniority List

 ARVALI All 

download 

GANDHINAGAR _ 

 download 

MAHESANA  

 download

bk  1 TO 5 

 download

MAHISAGAR _ 

 download 


gir sonnath

 download


navsari 6to8 

 download 

No comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.