જિલ્લા ફેરબદલી અને સિનિયોરીટી All District Jillafer Badli Seniority List All District Jillafer Badli Seniority List 2022 ,

  જિલ્લા ફેરબદલી અને સિનિયોરીટી લિસ્ટ અને પત્ર ગ્રુપ ખાસસ નોંધ = અહીંયા અમને મળેલ માહિતી મુકેલ હોય તેની સત્યતા ની તપાસ,સાચું,ખોટું તે તમારે તમારા તાલુકા જિલ્લા માં કરવી..ઉદેશ માત્ર માહિતી આપવાનો છે.

  જિલ્લા ફેર અગત્ય  અહીંયા ખાસસ જુવો 

  👫અમદાવાદ જિલ્લા માં અરજીઓ સ્વીકાર /અસ્વીકાર બાબત પત્ર  તારીખ 19.12 2022 અગત્યનો પત્ર  downlod

  *✍️જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પમાં 2 ગણા શિક્ષકોને બોલાવવામાં આવશે*

  *✍️જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પમાં ગેરહાજર રહેનાર કે સ્થળ પસંદગી ન કરનાર શિક્ષકની કાયમી siniyority ક્રમ રદ ગણી ત્યાર પછીના શિક્ષકોને લાભ આપવામાં આવશે*

   *✍️તેમ છતાં જગ્યા ખાલી રહે તો બીજો રાઉન્ડ કરી શિક્ષકોને જિલ્લાફેર બદલીનો લાભ આપવામાં આવશે*

  જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ 2023

  ♦ જિલ્લા વિભાજન કેમ્પ કાર્યક્રમ:- તા:- 24/07/2023 જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પનું આયોજન નીચે મુજબ ક૨વાનુ રહેશે.

  જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ  કાર્યકમઃ- તા:- 26/07/2023 થી તાઃ- 28/07/2023

    જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ  સૂચનાઓ:


  ૧. જિલ્લાફેર બદલી અન્વયે રાંબધિત અરજદા૨ કેમ્પમાં ઉર્પાસ્થત રહેવા અંગેની જાણ કેમ્પના છ દિન પહેલાં થઇ જાય તે સંબંધિત જિલ્લા પ્રાર્થામિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી/ શાસાધિકારીશ્રી એ આયોજન કરવા નુ  રહેશે.

  જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ આયોજિત થાય તે પહેલાં સંબંધિત જિલ્લામાં અરજદાર શિક્ષકોની જિલ્લાફેર માટે આવેલ અરજીઓ પરત્વે શિક્ષણ વિભાગના તા: ૧૧/૦૫/૨૦૨૩ ના ઠરાવની જોગવાઈઓ મુજબ શ્રેયાનતા યાદી પ્રસિધ્ધ કરવાની કાર્યવાહી સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે.

  3. શિક્ષણ વિભાગના તા:-૧૧/૦૫/૨૨૩ ના ઠરાવની જોગવાઇ મુજબ શિક્ષણ વિભાગ કે નિયામક કચેરી દ્વારા કરવામાં આવેલ બદલીના હુકમમાં આપેલ સૂચન અમલીકરણ બાકી હોય તો, તે પૂર્ણ કરી ઉપલબ્ધ ચોખ્ખી ખાલી જગ્યાઓ જિલ્લ આંતરિક બદલી કેમ્પ(બીજા તબક્કા)/જિલ્લાવિભાજન/જિલ્લાફેર કેમ્પમાં બતાવવી.
   જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પમાં સ્થળ પસંદગીમાં જે તે વર્ષની યાદી પૂર્ણ થયા પછી જ બીજા વર્ષની યાદીમાં સમાવેશ શિક્ષકોને સ્થળ પસંદગીનો લાભ મળશે*

   ઉદાહરણ રૂપે 2008 ની જિલ્લાફેર ની યાદી માં સૌ પ્રથમ જે અગ્રતા ક્રમમાં આવે તેમને સ્થળ પસંદગી કરાવવામાં આવશે.ત્યાર બાદ 2008 માં જેમની જિલ્લાફેર અરજી આવેલ એકતરફી બદલીની વાળા શિક્ષકોને સ્થળ પસંદગી કરાવવામાં આવશે.ત્યાર બાદ 2009 માં જેમની જિલ્લાફેર અરજી આવેલ તેમાંથી અગ્રતા ધરાવતા શિક્ષકોને સ્થળ પસંદગી કરાવવામાં આવશે*

  અગ્રતા માટે જે વર્ષમાં અરજી કરેલ હોય તે જ વર્ષમાં અગ્રતા માટે લાભ મળશે*


  2024 લિસ્ટ new અહીંયા મુકવામાં આવશે.

  ✅અમદાવાદ new downlod 

  ALL લિસ્ટ
  SABARKANTHA ALL લિસ્ટ

  👉 NAVSARI DIST  JILLAFERNEW LIST

  નવસારી જિલ્લાનું ધોરણ 1 થી 5 અગ્રતા અને એકતરફી સિનિયોરિટી લિસ્ટ,ધોરણ 6 થી 8 અગ્રતા વિષયવાઇઝ અને એકતરફી લિસ્ટ 2022
   
  👉. ખેડા 6 to 8 લિસ્ટ. Downlod   અમદાવાદ જિલ્લા નું 1to 5 નું લિસ્ટ કલીક કરો  સામાજિક વિજ્ઞાન 

  દાહોદ જિલ્લાનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

  જામનગર જિલ્લાનું સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

  ડાંગ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરિટી લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કર

  👉  મોરબી જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ 

  👉 રાજકોટ અગ્રીમતા સિનિયોરીટી લિસ્ટ 

  👉દાહોદ જિલ્લા નું તારીખ 13.10.2022 નું પ્રોવિઝન લિસ્ટ downlod

  જૂનું 2021 નું 6 થી 8 નું લિસ્ટ 

  👉 સાબરકાંઠા  જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

  👉. 1થી 5 નું  2015 સુધીનું નું સાબરકાંઠા નું લિસ્ટ Downlod

  👉બનાસકાંઠા જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

  👉 ગીર સોમનાથ જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

  👉 જુનાગઠ જિલ્લા નું સિનિયોરીટી લિસ્ટ

  જગ્યા લિસ્ટ 

  ખેડા જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ 1 To 5

  મહીસાગર ખાલી જગ્યા લિસ્ટ

  રાજકોટ ખાલી જગ્યા લિસ્ટ 31/07/22 ની સ્થિતિએ

  જુનાગઢ જીલ્લાની ૧૫/૯/૨૨ની સ્થિતિએ ખાલી જગ્યાઓ

  જામનગર જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ 1 to 5 And 6 to 8

  મહીસાગર ખાલી જગ્યા લિસ્ટ

  જામનગર જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ 1 to 5 And 6 to 8

  પંચમહાલ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

  પાટણ જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

  આણંદ જિલ્લાની જગ્યાઓનુ લિસ્ટ

  વડોદરા જિલ્લા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

   બનાસકાંઠા ખાલી જગ્યા લીસ્ટ

  દેવભૂમિ દ્રારકા જગ્યાનું લિસ્ટ

   Special Note: The list of other districts will be updated as the update comes, and verify this list. Expect to be noticed (information received through social media)

  Information is obtained from social media. Every friend should make a decision only after adequate investigation by his / her respective office. This is for information only. This list cannot be used by any official. Thank you for your cooperation.


  : , . (માહિતી )
  માહિતી મીડિયા માંથી મળેલ હોય દરેક દરેક મિત્રો પોતાના પોતાના લગત લગત કચેરી એ જ કોઈ કોઈ કોઈ નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય નિર્ણય લેવો લેવો માત્ર માહિતિ મળે મળે મળે તે તે તે તે તે તે તે તે તે માટે માટે માટે જ જ થઈ થઈ શકશે 

  amdavad 2020 list

  અહીં ક્લીક કરો 

  sabarkantha siniyoriti list

         download

   arvali

  Std. 1 to 8 priority seniority list
  Standard 1 to 8 unilateral seniority list
  Language Priority Seniority List
  Language unilateral seniority list
  Mathematics-Science Priority Seniority List
  Mathematics-Science Unilateral Seniority List
  Social Science Priority Seniority List
  Social Science Unilateral Seniority List

   ARVALI All 

  download 

  GANDHINAGAR _ 

   download 

  MAHESANA  

   download

  bk  1 TO 5 

   download

  MAHISAGAR _ 

   download 


  gir sonnath

   download


  navsari 6to8 

   download 

  Popular Posts