સંયોજક અને પ્રકાર

સંયોજક અને તેના પ્રકારો || sayojak ane tena prakar

સંયોજક અને તેના પ્રકારો 👉સંયોજકને ઉભયાન્વી પણ કહે છે. 👉સંયોજક વાક્ય અને પદસમૂહ ને જોડે છે. ઉદાહરણ એ ગયો અને તમે આવ્યા. રામ, સીતા અને લ...

Load More
No results found

Popular Posts