વિચાર વિસ્તાર

વિચાર વિસ્તાર || VICHAR VISTAR STD 3 TO8 EXAM PART 2

  ( 1) જીવે જે કોઈ સ્વપ્નવિણ, તે જિંદગી જિંદગી ના;   પ્રેરે કાર્યો નહિ, ન બલ દે, સોણલાં સોણલાં ના. ઉત્તર : પ્રસ્તુત પંક્તિઓમાં કવિ કહે છ...

વિચાર વિસ્તાર || VICHAR VISTAR STD 3 TO8 EXAM

(1) આવ નહીં આદર નહીં, નહીં નયનોમાં નેહ; તે ઘર કદી ન જઈએ, કંચન વરસે મેહ, Contents ઉત્તર : આ પંક્તિઓમાં કવિ કહે છે કે જેઓ ...

Load More
No results found

Popular Posts