વળતર રજા રજા/ કેજ્યુઅલ રજા/ અન્ય પ્રકારની રજાઅંગે ના કટિંગ માહિતી

👉BLO નિમણૂક અંગે ના માપદંડના તમામ પરિપત્રો સંગ્રહ


  🔹કોણ કોણ બની શકે BLO?
  🔸શિક્ષક સિવાય કોણ બની શકે BLO?
  🔹મહિલા શિક્ષક બની શકે BLO?


  શિક્ષકો દ્વારા ભોગવાતી રજા  👉કેજ્યુઅલ રજા

  • 👉 કેજ્યુઅલ રજા માટેના વ્યકિતગત શિક્ષક દીઠ નિયત પત્રક નિભાવવા.
   👉 સામાન્ય સંજોગોમાં કેજ્યુઅલ રજા અગાઉથી મંજૂર કરાવવાની રહેશે. આકસ્મિક સંજોગોમાં રજા મંજૂર કરાવ્યા વિના રજા ભોગવવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો જે દિવસે રજા ભોગવવામાં આવે તે જ દિવસે શાળા શરૂ થાય તે પહેલાં કેજ્યુઅલ રજાનો રિપોર્ટ મુખ્ય શિક્ષકને મળી જાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહેશે. અન્યથા રજાના રિપોર્ટ વિનાની ગેરહાજરી કપાતપગારી રજા ગણાશે.
   👉૨જા માંગણીનું કારણ અને આ પહેલાં ભોગવેલી રજાની સંખ્યા રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ જણાવવાનાં રહેશે.
   👉રિપોર્ટમાં દર્શાવેલ તારીખના આંકડા ઘૂંટેલાં કે છેકછાકવાળા હશે તો રિપોર્ટ માન્ય ગણાશે નહિ.
   👉અનિવાર્ય આકસ્મિક સંજોગોમાં જ કેજ્યુઅલ રજા ભોગવી શકાશે.
   👉સતત સાત દિવસ કરતાં વધુ દિવસોની કેજ્યુઅલ રજા ભોગવી શકાશે નહિ.
    👉અસાધારણ સંજોગોમાં સાત કરતાં વધુ રજા લંબાવવી પડે તો વધારાની ત્રણ સહિત કુલ દસ દિવસની રજા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી મંજૂર કરી શકશે.
   👉સતત સાત દિવસ કરતાં વધુ નહિ તેવી મદદનીશ શિક્ષકોની રજા મુખ્ય શિક્ષક મંજૂર કરી શકશે.
   👉 સતત સાત દિવસ કરતાં વધુ નહિ તેવી મુખ્ય શિક્ષકોની રજા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી મંજૂર કરી શકશે.
   👉સ્ટાફના ૧/૨ કરતાં વધુ શિક્ષકોની કેજ્યુઅલ રજા એકસાથે મુખ્ય શિક્ષક મંજૂર કરી શકશે નહિ.
   👉રજા પર રહેનાર કે રજા વિના ગેરહાજર રહેનાર મદદનીશ શિક્ષકોના વર્ગની જવાબદારી અન્ય હાજર શિક્ષકોને સોંપવાની રહેશે. શાળાનો કોઈ પણ વર્ગ કોઈપણ શિક્ષકની જવાબદારી વિના રેઢો રાખી શકાશે નહિ.
   👉રજા માંગણી વિના ગેરહાજર રહેનાર શિક્ષકની ગેરહાજરીની જાણ તરત જ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ને કરી દેવાની રહેશે.
    👉રજા માંગણી વિના ગેરહાજર રહેનાર શિક્ષકની ગેરહાજરીનો પગાર ચૂકવી શકાશે નહિ.અને નિયમાધીન અન્ય ખાતાકિય કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે.
   👉અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય શાળાના મુખ્ય શિક્ષક શાળા દરમિયાન શાળા છોડી બહાર જઈ શકશે નહિ.
   👉અનિવાર્ય સંજોગોમાં શાળાના હિતમાં શાળા છોડવી પડે તે શાળા છોડયાનું સ્પષ્ટ કારણ દર્શાવતો રિપોર્ટ પ્રથમ મદદનીશ શિક્ષકને આપવો પડશે અને શાળાનો કામ ચલાઉ હવાલો પણ તેમને સોપવો પડશે. મુવમેન્ટ રજીસ્ટરમાં નોંધ અવશ્ય કરવી.
  • 👉 સામાન્ય સંજોગોમાં કેજ્યુઅલ રજા અગાઉથી મંજૂર કરાવવાની રહેશે. આકસ્મિક સંજોગોમાં રજા મંજૂર કરાવ્યા વિના રજા ભોગવવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો જે દિવસે રજા ભોગવવામાં આવે તે જ દિવસે શાળા શરૂ થાય તે પહેલાં કેજ્યુઅલ રજાનો રિપોર્ટ મુખ્ય શિક્ષકને મળી જાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહેશે. અન્યથા રજાના રિપોર્ટ વિનાની ગેરહાજરી કપાતપગારી રજા ગણાશે.
  • 👉૨જા માંગણીનું કારણ અને આ પહેલાં ભોગવેલી રજાની સંખ્યા રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ જણાવવાનાં રહેશે.
  • 👉રિપોર્ટમાં દર્શાવેલ તારીખના આંકડા ઘૂંટેલાં કે છેકછાકવાળા હશે તો રિપોર્ટ માન્ય ગણાશે નહિ.
  • 👉અનિવાર્ય આકસ્મિક સંજોગોમાં જ કેજ્યુઅલ રજા ભોગવી શકાશે.
  • 👉સતત સાત દિવસ કરતાં વધુ દિવસોની કેજ્યુઅલ રજા ભોગવી શકાશે નહિ.
  •  👉અસાધારણ સંજોગોમાં સાત કરતાં વધુ રજા લંબાવવી પડે તો વધારાની ત્રણ સહિત કુલ દસ દિવસની રજા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી મંજૂર કરી શકશે.
  • 👉સતત સાત દિવસ કરતાં વધુ નહિ તેવી મદદનીશ શિક્ષકોની રજા મુખ્ય શિક્ષક મંજૂર કરી શકશે.
  • 👉 સતત સાત દિવસ કરતાં વધુ નહિ તેવી મુખ્ય શિક્ષકોની રજા તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી મંજૂર કરી શકશે.
  • 👉સ્ટાફના ૧/૨ કરતાં વધુ શિક્ષકોની કેજ્યુઅલ રજા એકસાથે મુખ્ય શિક્ષક મંજૂર કરી શકશે નહિ.
  • 👉રજા પર રહેનાર કે રજા વિના ગેરહાજર રહેનાર મદદનીશ શિક્ષકોના વર્ગની જવાબદારી અન્ય હાજર શિક્ષકોને સોંપવાની રહેશે. શાળાનો કોઈ પણ વર્ગ કોઈપણ શિક્ષકની જવાબદારી વિના રેઢો રાખી શકાશે નહિ.
  • 👉રજા માંગણી વિના ગેરહાજર રહેનાર શિક્ષકની ગેરહાજરીની જાણ તરત જ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ને કરી દેવાની રહેશે.
  •  👉રજા માંગણી વિના ગેરહાજર રહેનાર શિક્ષકની ગેરહાજરીનો પગાર ચૂકવી શકાશે નહિ.અને નિયમાધીન અન્ય ખાતાકિય કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવશે.
  • 👉અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય શાળાના મુખ્ય શિક્ષક શાળા દરમિયાન શાળા છોડી બહાર જઈ શકશે નહિ.
  • 👉અનિવાર્ય સંજોગોમાં શાળાના હિતમાં શાળા છોડવી પડે તે શાળા છોડયાનું સ્પષ્ટ કારણ દર્શાવતો રિપોર્ટ પ્રથમ મદદનીશ શિક્ષકને આપવો પડશે અને શાળાનો કામ ચલાઉ હવાલો પણ તેમને સોપવો પડશે. મુવમેન્ટ રજીસ્ટરમાં નોંધ અવશ્ય કરવી.

  અન્ય પ્રકાર ની રજા 


  1. મુખ્ય શિક્ષકની કેજ્યુઅલ રજા સહિતની કોઈપણ રજા અને મદદનીશ શિક્ષકોની કે. રજા સિવાયની કોઈપણ પ્રકારની રજા મંજૂર કરવાના અધિકાર તાલુકા પંચાયતના રહેશે. અનિવાર્ય આકસ્મિક સંજોગો સિવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં આવી રજા અગાઉથી મંજૂર કરાવવાની રહેશે.

  2. માંદગીના કારણ હેઠળ માંગવામાં આવતી રજાના રિપોર્ટ સાથે જ માંદગીના ખાત્રી માટેનું ડોકટરી સર્ટિફિકેટ અચૂક મોકલવાનું રહેશે. તેમ નહિ થતાં રજા મંજૂર કરનાર અધિકારી જે પ્રકારની રજા મંજૂર કરે તે ગ્રાહ્ય રાખવી પડશે અને પાછળથી કોઈપણ રજૂઆત સાંભળી શકાશે નહિ.

  3. માંદગીની રજા ઉપરથી ફ૨જ પર હાજર થતી વખતે જે રિપોર્ટ મોકલવામાં આવે તેની સાથે જ ફીટનેસનું ડૉકટરી સર્ટિ. અચૂક મોકલવાનું રહેશે. ડૉકટરના ફિટનેશ સર્ટિ. સિવાયની હાજરી અધિકૃત ગણાશે.

  4. રજા માંગણીના મદદનીશ શિક્ષકોના રિપોર્ટ ઉપર મંજૂર કરવા માટે કે નામંજૂર કરવા માટે સ્પષ્ટ અભિપ્રાય મુખ્ય શિક્ષકે લખવાનો રહેશે.

  5.રજા માંગણીના કારણો અને તે માટે રજૂ કરેલા આધારો ખોટા હોવાનું મુખ્ય શિક્ષકના ધ્યાનમાં આવે તો તરત જ કચેરીના ધ્યાન પર લાવવાનું રહેશે.

  6.રજા માંગણીની અરજી નિયત નમૂનામાં જ હોવી જોઈશે.

  7.વેકેશન ડિપાર્ટમેન્ટને હકક રજા મળવાપાત્ર નથી. તેમ છતાં જિલ્લા પ્રાથિમક શિક્ષણાધિકારીશ્રી કે ઉપરી અધિકારીના હુકમથી વેકેશન દરમિયાન જેટલા દિવસની કામગીરી કરી હશે તેટલા દિવસની રજા બી.સી.એસ.આર.ની જોગવાઈ મુજબ મળવાપાત્ર રહેશે. આ રજા સર્વિસબુકમાં જમા કરાવવાની રહેશે. અને મંજૂર કરાવી ગમે ત્યારે ભોગવી શકાશે.
  RAJA ANGE NA QUESTION

  (૧) મરજીયાત રજા વિદ્યાસહાયકોને મળવાપાત્ર છે ?

   ૨) વિદ્યાસહાયકોને જે ખાસ ૧૫ ૨જા પ્રતિવર્ષ મળવાપાત્ર છે તે રજા એક કરીને વાપરી શકાય કે એક સાથે ૩, ૫, ૭ એમ વાપરવી પડે ? )

  આવી ખાસ રજા વિદ્યાસહાયક પુરા પગારમાં આવ્યા પછી જમા હોય તે વાપરી શકાય ?

  (૪) વિદ્યાસહાયકોએ વેકેશનમાં કરેલી કામગીરી કે તાલીમ વિગેરેની મળતી વળતર રજાઓ કેવી વાપરી શકાય ?


  ૫) વિદ્યાસહાયકની બદલી અન્ય તાલુકામાં કે જિલ્લામાં થાય ત્યારે ળતર રજા વાપરી શકાય ?

   (૫) કોઈ શિક્ષક તાલીમ માટે અન્ય સ્થળે હોય તો કેટલા કિ.મી.નું મુસાફરી હોય તો કેટલી લીવ મળવાપાત્ર ?

   (૭) ૨૦૧૧ની ભરતી વખતે મેડીકલ ફીટનેશ રજૂ કર્યું હતું તો ફરીથી મેડીકલ ફિટનેશ કઢાવવું જરૂરી છે ?


    (૧) વિદ્યાસહાયકોના કિસ્સામાં સરકારશ્રીએ માત્ર ૨ સી.એલ. મંજુર કરવા અંગેનો પરિપત્ર કરેલ છે. સાથે વર્ષ દરમ્યાન ૨ મરજીયાત રજા અંગેનો કોઈ પરિપત્ર કરેલ નથી.

  ✅ સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫માં હાલ ૧૨ રજા મળવાપાત્ર છે. જેમાં સૂચિત વધારો કરી ૧૫ ખાસ રજા મળવાપાત્ર છે જે રજાઓ કોઈપણ હેતુ માટે વાપરી શકાશે જેમાં કરી આ રજાઓ પ્રાપ્ત રજાની જેમ ભોગવી શકાશે અને ફિક્સ આ રજાઓમાંથી ૩૦ રજાઓ આગળના વર્ષમાં કેરીફોરવર્ડ થઈ શકશે. શિક્ષકની કેડરમાં આવ્યા બાદ વર્ષ દરમ્યાન માત્ર ૨૦ અર્ધપગારી રજાઓ જ વેકેશનલ કર્મચારી હોવાને લીધે મળવાપાત્ર થાય છે.

   ✅વળતર રજા એ સરકારી કર્મચારી જાહેર રજાના દિવસે ૫ કલાકથી વધારે સમય માટે ઓફિસમાં કામ કરે તો મળવાપાત્ર થાય છે. શિક્ષક કેડરના કર્મચારીને વેકેશન દરમ્યાન વેકેશન ભોગવતા રોકવામાં આવે તો તેઓને પ્રાપ્ત રજા મળવાપાત્ર થાય છે. કારણ કે વેકેશન ભોગવતા કર્મચારી વર્ષમાં ૩૫ દિવસની રજા ભોગવે છે. જયારે અન્ય કર્મચારીને વર્ષ દરમ્યાન ૩૦ પ્રાપ્ત રજા મળવાપાત્ર થાય છે. આમ વેકેશનમાં જેટલા દિવસ શિક્ષક ન ભોગવી શકે તેટલા દિવસના પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત રજા મળે છે જ્યારે વિદ્યાસહાયકે આવી પ્રાપ્ત રજા મળવાપાત્ર થતી નથી. જેથી જાહેર રજામાં કામગીરી સબબ વળતર રજા મંજુર કરવામાં આવે છે અને વળતર રજા પછી ભલે તે ચૂંટણી કે તાલીમ બાબતની હોય તે વળતર રજાના નિયમો મુજબ એક સાથે જેટલી મંજુર થયેલી હોય તેમાંથી કટકે કટકે જે તે કેલેન્ડર વર્ષમાં ભોગવી શકાય છે.


  ✅ વળત૨ ૨જા સર્વિસબુકે જમા બતાવેલી હોય તો ભલે જો સર્વિસબુકે બતાવેલી ન હોય તો લાસ્ટ પે સર્ટી.માં કર્મચારીએ કેટલી સી.એલ. ભોગવી હોય અને કેટલી મરજીયાત રજા ભોગવી હોય તે દર્શાવેલ હોય તે સાથે કર્મચારીને કેટલી મરજીયાત રજા મંજુર કરવામાં આવી છે અને તેમાંથી વર્ષ દરમ્યાન કેટલી ભોગવી છે તે દર્શાવવું જોઈએ. બને તો વળતર રજા કઈ કામગીરી સબબ મળેલ છે. તેના કામગીરીના દાખલા કર્મચારીએ ઝેરોક્ષ સાથે રાખવી જોઈએ. જો લાસ્ટ પે સર્ટી.માં રજાનો ઉલ્લેખ હોરા તા અન્ય તાલુકામાં કે જિલ્લામાં બદલી પામેલ શિક્ષક તે રજા ભોગવી શકે છે. રજા મંજુર કરનાર અધિકારીને ખાતરી થવી જોઈએ કે કર્મચારી ભોગવવા માંગતા રજા તેને મળવાપાત્ર છે. જે સર્વિસબુક કે એલ.પી.સી. પરથી ખાત્રી થાય.

  ‘જર્ની લીવ’ આવા પ્રકારની રજાનો ઉલ્લેખ જી.સી.એસ.આર.માં રજાના નિયમોમાં હોય તેવું મારા ધ્યાનમાં આવેલ નથી. ૮ કિ.મી.થી વધારે મુસાફરી કરવાની થાય તો કર્મચારીને ૧૨ કલાકથી વધારે રોકાણ માટે આખું અને ૧૨ કલાકથી ઓછા રોકાણ માટે અડધું ડી.એ. મળવાપાત્ર થાય છે અને તમો મુસાફરી શરૂ કરો ત્યારથી મુસાફરી પુરી કરો ત્યાં સુધીના સમયની ગણત્રી કરવાની થાય છે તેમજ મુસાફરી કરવાનો અધિકાર જે તે વર્ગમાં હોય તે વર્ગની ટિકીટ મળવાપાત્ર થાય છે. સરકારી કામકાજ અંગે કરેલ મુસાફરી અંગેની કોઈ રજા મળવાપાત્ર થતી હોય તેવું મારા ખ્યાલમાં નથી.

  ✅ મેડીકલ ફિટનેશ નોકરીમાં દાખલ થતી વખતે આપ્યું હોય તો જ્યારે પુરા પગારનો હુકમ થાય અને પ્રથમ માસનું પગારબીલ બને ત્યારે પહેલાં આપેલ મેડીકલ ફિટનેશની ઝેરોક્ષ જોડવી જોઈએ અને નોંધ પણ લખવી જોઈએ કે વિદ્યાસહાયક તરીકે તારીખ... ના રોજ હાજર થયા પછીના તરતના પગાર બીલે અસલ મેડીકલ ફિટનેશ જોડેલ છે. મેડીકલ ફિટનેશ જ્યારે લોકલફંડ ઓડિટ આવે ત્યારે પગારબીલના ઓડિટ વખતે માંગે છે જે ના હોય તો ઓડિટ પારો બનવા સંભવ રહે છે. ફરીવાર મેડીકલ ફિટનેશ સર્ટી, મેળવવું એ ફરજિયાત નથી.
  આ પણ વાંચો: ભુપેન્દ્ર પટેલ તરફથી સારા સમાચાર, ગુજરાત રાજ્યમાં 3077 તલાટીની ભરતી જાહેર

  આ પણ વાંચો:પીએમ શ્રી યોજનાનો 14,500 શાળાને લાભ મળશે.

  આ પણ વાંચો:What is an IPO Stock? How to Apply in Ipo. All Details About Ipo Stock Read Full Details Given Below.

  આ પણ વાંચો  :રક્ષાબંધન નિબંધ ગુજરાતી | Raksha Bandhan Essay in Gujarati [PDF]

  1. આ પણ વાંચો Std 3 to 8 samayik mulyankan pat aayojan &pat online entry //xamta online entry 2023-24
  2. આ પણ વાંચો: SAT Schedule Letter Gujrat Primary school ગુજરાત ની પ્રાથમિક શાળા નું પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષા નું ટાઈમ ટેબલ 
  3. આ પણ વાંચો ગુણોત્સવ 2.0 ની તૈયારી માટે માર્ગદર્શન || gunotsav 2.0 in 2023-24
  4. આ પણ વાંચો :HTAT મદદનીશ કેળવણી નિરીક્ષક (AEI )ના પ્રમોશન બઢ઼તી ભરતી 2023 નિયમો અને નોટિફેકશન    

  Disclaimer

  WWW.GUJRATEDU.NET WEBSITE IS NOT ASSOCIATED WITH ANY GOVERNMENT ORGANIZATION. The  . On our website you will find information related to education, jobs, schemes, entertainment.monsun and other topic informeshan  WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા

  અહીં ક્લિક કરો

  Telegram ગ્રુપમાં જોડાવા

  અહીં ક્લિક કરો

  YouTube Channel Subscribe કરવા

  અહીં ક્લિક કરો

  Google News પર Follow કરવા

  અહીં ક્લિક કરો

  Facebook Page Like કરવા

  અહીં ક્લિક કરો

  સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તૈયારી માટે ની બે વેબસાઈટ 

  NEWS FECT NEWS .IN

  trends