ધોરણ 6 થી 8 તાસ ફાળવણી અને શિક્ષકોના વિષય શિક્ષણના કાર્યભાર બાબત પરિપત્ર | Std 6 to 8 Tas Falavni Paripatra pdf

ધોરણ 6 થી 8 તાસ ફાળવણી અને શિક્ષકોના વિષય શિક્ષણના કાર્યભાર બાબત પરિપત્ર | Std 6 to 8 Tas Falavni Paripatra pdf

ધોરણ 6 થી 8 તાસ ફાળવણી અને શિક્ષકોના વિષય શિક્ષણના કાર્યભાર બાબત પરિપત્ર તારીખ - 11/07/2012

ધોરણ 6 થી 8 તાસ ફાળવણી અને શિક્ષકોના વિષય શિક્ષણના કાર્યભાર બાબત પરિપત્ર | Std 6 to 8 Tas Falavni Paripatra pdf

Std 6 to 8 Tas Falavni Paripatra pdf


Home page

અહીં ક્લિક કરો

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ

અહીં જોડાઓ

વોટ્સએપ

અહીં જોડાઓ

ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં 

અહીં જોડાઓ

શિક્ષણનો અધિકાર ર૦૦૯ કાયદાના અમલીકરણ અંતર્ગત ધોરણ ૬ થી ૮ ઉચ્ચ પ્રાથમિકમાં સમાવિષ્ટ થયેલ છે અને ધોરણ ૬ થી ૮ માટે વિષય શિક્ષકોની જોગવાઈ છે. સદર જોગવાઇ અનુસાર ભાષાઓ (ગુજરાતી, હિન્દી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી), ગણિત-વિજ્ઞાન, અને સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષકોની નિમણૂંક થાય છે. આ સાત વિષયો ઉપરાંત શારીરિક શિક્ષણ-યોગ, કલા શિક્ષણ અને કાર્યાનુભવ વિષય અંતર્ગત પણ શિક્ષણકાર્ય કરાવવાનું હોય છે.

 • ચાલુ વર્ષે અમલમાં આવેલા નવા અભ્યાસક્રમમાં દરેક વિષયની સમય ફાળવણી પણ કરવામાં આવી છે. આ સમય ફાળવણીને ધ્યાને લઇ ધોરણ ૬ થી ૮ માં દરેક વિષયના સાપ્તાહિક કેટલા તાસ રાખવા જોઈએ એ અંગે જીસીઇઆરટી કક્ષાએ પુખ્ત વિચારણા થયેલ છે. આ વિચારણાને અંતે નીચે મુજબની વ્યવસ્થા નક્કી કરવામાં આવે છે.

 ધોરણ ૬ થી ૮ ના કોઇ એક વર્ગની નમૂનાની તાસ ફાળવણી નીચે મુજબ છેઃ

 1. ૦ ગુજરાતી ૭ તાસ
 2. ૦ હિન્દી પ તાસ
 3. ૦ અંગ્રેજી ૬ તાસ
 4. ૦ સંસ્કૃત ૨ તાસ
 5. ૦ ગણિત ૭ તાસ
 6. ૦ વિજ્ઞાન ૭ તાસ
 7. ૦ સામાજિક વિજ્ઞાન ૬ તાસ
 8. ૦ શારીરિક શિક્ષણ, કાર્યાનુભવ, કલા શિક્ષણ ૫ તાસ (પીટી સહિત)

પત્ર સમજૂતી 

 1. • ઉપરોક્ત તાસ ફાળવણી માર્ગદર્શન માટે આપેલી છે. વિષય શિક્ષકોના કાર્યભાર અને બાળકોની જરૂરિયાત મુજબ શાળાના મુખ્ય શિક્ષક એમાં ફેરફાર કરી શકે છે.

 • • ઉપરોક્ત તાસ ફાળવણી મુજબ એક વર્ગમાં ગણિત-વિજ્ઞાનના (૭+૭) ૧૪ તાસ થાય. એટલે કે ત્રણ વર્ગો હોય ત્યારે ગણિત-વિજ્ઞાનના શિક્ષકને ૪૨ તાસનો કાર્યભાર આવે.
 • • એક વર્ગમાં સામાજિક વિજ્ઞાનના ૬ તાસ લેખે ત્રણ વર્ગમાં કુલ ૧૮ તાસનો કાર્યભાર આવે. જ્યારે એક વર્ગમાં ભાષાના કુલ (૭+૫+૬+૨) ૨૦ તાસ થાય તેથી ત્રણ વર્ગમાં ભાષા શિક્ષકનો કાર્યભાર ૬૦ તાસ થાય, જે શક્ય નથી.

• આમ, સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષકના ઓછા કાર્યભાર અને ભાષા શિક્ષકના વધુ કાર્યભારને સરભર કરવા માટે સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષકે અન્ય વિષય પૈકીના વિષયો પણ ભણાવવાના થાય છે. આ અન્ય વિષયોમાં ભાષાઓ, ગણિત-વિજ્ઞાન, અને શારીરિક શિક્ષણ, કાર્યાનુભવ, કલા શિક્ષણ પૈકી કોઇપણ વિષયનો સમાવેશ થઇ શકે છે. શાળાના મુખ્યશિક્ષકે શાળાની જરૂરિયાત અને સામાજિક વિજ્ઞાનના શિક્ષકની ક્ષમતાના આધારે તેમને અન્ય વિષયો ફાળવવાના રહેશે.

શાળાના મુખ્ય શિક્ષકે ધો. ૬ થી ૮ માં સાપ્તાહિક ૧૫ થી ૨૦ તાસ ફરજીયાત લેવાના રહેશે. મુખ્ય શિક્ષકે પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાતને ધ્યાને લઈ વિષય-શિક્ષણ કાર્ય કરવાનું રહેશે.

ઉપરોકત વિગતોની જાણકારી તમામ શાળાઓને મળી રહે તે માટે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી/શાસનાધિકારીશ્રીએ તેમની કક્ષાએથી જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

(આર. સી. રાવલ) નિયામક જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગાંધીનગર

Downlod  ફોલ્ડર 

👉 ધોરણ 6 થી 8 તાસ ફાળવણી અને શિક્ષકોના વિષય શિક્ષણના કાર્યભાર બાબત પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો   (2.5.2019 પત્ર 

👉  3 થી 5 24.9.2018 નો પત્ર અહીંયા થી જૂવો 

👉  10.7.2012 નો નિયામક પત્ર 


તાસ આયોજન તમામ પત્ર 
વિષય શિક્ષણ અને તાસ ફાળવણીના કાર્યભાર બાબત gcert // std 6 to 8 & 3 to 5 tas ayojan gceart

daily lesson plan in teaching : "Daily Educational Curriculum"   || Download Sikshak Dainik Nondhpothi in Pdf and Excel Format and Paripatra    

તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારતોષિક અંગેના પરિપત્રો

તાસ ફાળવણી ટાઈમ ટેબલ અનેપ્રાથમિક શિક્ષણ  કાર્યભાર ના પ્રશ્નો ||TAS FALVNI  SUBJECT KARYBHAR

GSCR - RAJAO (ગુજરાત મૂલ્કી સેવા રજા ના નિયમો )

 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ NEP -2020 વિશે સંપૂર્ણ જાણો // Know complete about National Education Policy 2020 NEP-2020 

Kutumb Sahay Yojana Gujarat 2024 Sankatmochan (National Family Assistance)

https://chat.whatsapp.com/E0Z11HQ6sy1C0t5wqH4N57


Popular Posts