તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારતોષિક અંગેના પરિપત્રો

 તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારતોષિક અંગેના પરિપત્રો

 •  ✔Best Teachers Award  Letter | shreshth Shikshak Award paripatra by Niyamak kacheri - Gandhinagar
 • ✔Latest Circular for Best Teacher Award in Taluka, District and State level
 • ✔Read the new circular for all information about the award
 • ✔Best Teacher Award Circular
 • ✔The latest circular for giving "Principal Teacher Certificate" to Primary Teachers
 • ✔The certificate will be given per cluster

For more information 

 1. The state of Gujarat, located in western India, is known for its rich cultural heritage and vibrant traditions. It is also home to some of the finest educators in the country. The government of Gujarat recognizes the contribution of these exceptional teachers by awarding them the Best Teacher Award every year.
 2. The Best Teacher Award in Gujarat is a highly prestigious honor that is awarded to teachers who have made significant contributions to the field of education. The award recognizes the dedication, hard work, and commitment of teachers who go above and beyond their call of duty to inspire and educate their students.
 3. The selection process for the Best Teacher Award in Gujarat is rigorous and highly competitive. Teachers are evaluated based on their teaching methods, innovative practices, and contributions to the development of their students. The selection committee comprises education experts, government officials, and respected members of the academic community.
 4. The Best Teacher Award in Gujarat is not just a recognition of individual achievement; it is also an acknowledgement of the importance of education in the development of the state. The award encourages teachers to continue their good work and inspires others to follow in their footsteps.

પ્રવેશ ગ્રાન્ટ બાબત રજૂઆત 


 1. Winning the Best Teacher Award in Gujarat is a life-changing experience for the recipients. It not only boosts their professional standing but also gives them a sense of personal fulfillment and satisfaction. It also motivates them to continue their work with renewed enthusiasm and dedication.
 2. The Best Teacher Award in Gujarat is not just a token of appreciation; it is a symbol of the state's commitment to education and its recognition of the vital role that teachers play in shaping the future of the state. The award inspires teachers to strive for excellence and encourages them to continue their work of molding the next generation of leaders.
 3. In conclusion, the Best Teacher Award in Gujarat is a highly prestigious honor that recognizes the contributions of exceptional teachers in the state. The award not only acknowledges their dedication and hard work but also motivates them to continue their work with renewed vigor and commitment. The Best Teacher Award is a symbol of the state's commitment to education and its recognition of the vital role played by teachers in shaping the future of the state.

✅Ahi taluka .jilaa ke rajy kaxa ae shreshth shixak mate na araji nao namauno apavaama avel chhe.

✅Shreshth shikshak mate paritoshik mate no paripatr pan aapel chhe


નવીન ફાઈલ એવોર્ડ માટે 2024_25

પારિતોષિક 1નમૂનોક પ્રશ્નાવલી 

 DOWNLOD 

 પારિતોષિક 1 સા માહીતી 

 DOWNLOD

 પારિતોષિક 1 નમૂનો ખ 

 DOWNLOD

 રાજ્ય એવોડ ફાઈલ નમૂનો 

 DOWNLOD


અગત્યની લીંક

*સને ૨૦૨૩-૨૪ માટે તાલુકા, જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક આપવા માટેની કાર્યવાહી કરવા બાબત.*

👉Shreshth Shikshak Paritoshik Paripatra 2022

👉Pratibhashali Shikshak Pramanpatra Paripatra

👉DOWNLOAD 2022 PARIPATRA : Click Here

👉Download Paripatra -2021

👉Download Best Teacher Award File : Click Here

👉તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારતોષિક માટે સુધારેલ ઠરાવ બાબત પરિપત્ર 10/6/2024અહીં ક્લિક કરો.

👉શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક માટેનો પરિપત્ર વાંચવા માટે - CLICK HERE

👉શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક માટે અરજી કરવા માટે નો નમૂનો ડાઉનલોડ કરવા માટે (BEST TEACHER AWARD FILE) - CLICK HERE

👉શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ  માટે શિક્ષક ની સમાન્ય માહિતી ફાઇલ - CLICK HERE

Popular Posts