9- 20- 31 ની ઉચ્ચતર દરખાસ્ત સાથે જોડવાના આધારો 9- 20- 31 Grounds for connecting with the higher proposition

Gujrat
By -
0

9- 20- 31  ની ઉચ્ચતર દરખાસ્ત સાથે જોડવાના આધારો9- 20- 31 Grounds for connecting with the higher proposition


 9- 20- 31  ની ઉચ્ચતર દરખાસ્ત સાથે જોડવાના આધારો

 નવીન વિદ્યા સહાયક ને તબીબી નમૂનો
નવ વર્ષ પ્રથમ ઉપધો 
પ્રથમ વખત 

નવ વર્ષ રિવાઇઝ ઉપધો  

વીસ વર્ષે દ્વિતીય ઉપધો 
પ્રથમ વખત 

વીસ વર્ષે દ્વિતીય ઉપધો રિવાઇઝ 

CCC રિજલ્ટ ની નકલ 

CCC રિજલ્ટ ની નકલ 

CCC રિજલ્ટ ની નકલ 

CCC રિજલ્ટ ની નકલ 

નિમણુંક આદેશ 

નિમણુંક આદેશ

નિમણુંક આદેશ

નિમણુંક આદેશ

પુરા પગાર આદેશ (જિલ્લા ,તાલુકા કચેરી તરફથી થયેલ 

પુરા પગાર આદેશ (જિલ્લા ,તાલુકા કચેરી તરફથી થયેલ 

પુરા પગાર આદેશ (જિલ્લા ,તાલુકા કચેરી તરફથી થયેલ 

પુરા પગાર આદેશ (જિલ્લા ,તાલુકા કચેરી તરફથી થયેલ 

કપાત પગારી પત્રક (કપાત હોય તો 

કપાત પગારી પત્રક (કપાત હોય તો 

કપાત પગારી પત્રક (કપાત હોય તો 

કપાત પગારી પત્રક (કપાત હોય તો 

50 વર્ષે CCC મુક્તિ માટે લિવિંગ સર્ટી ની નકલ તથા હિન્દી મુક્તિ આદેશ ની નકલ 

50 વર્ષે CCC મુક્તિ માટે લિવિંગ સર્ટી ની નકલ તથા હિન્દી મુક્તિ આદેશ ની નકલ 

50 વર્ષે CCC મુક્તિ માટે લિવિંગ સર્ટી ની નકલ તથા હિન્દી મુક્તિ આદેશ ની નકલ 

50 વર્ષે CCC મુક્તિ માટે લિવિંગ સર્ટી ની નકલ તથા હિન્દી મુક્તિ આદેશ ની નકલ 

નવ વર્ષ પ્રથમ ઉપધો  મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તેના પત્રક 4 ની નકલ અથવા લોકલ ફંડ મંજુરકરેલ એસ .બી ના પાના ની નકલ 

નવ વર્ષ પ્રથમ ઉપધો  મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તેના પત્રક 4 ની નકલ અથવા લોકલ ફંડ મંજુરકરેલ એસ .બી ના પાના ની નકલ 

નવ વર્ષ પ્રથમ ઉપધો  મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તેના પત્રક 4 ની નકલ અથવા લોકલ ફંડ મંજુરકરેલ એસ .બી ના પાના ની નકલ 

નવ વર્ષ પ્રથમ ઉપધો  મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તેના પત્રક 4 ની નકલ અથવા લોકલ ફંડ મંજુરકરેલ એસ .બી ના પાના ની નકલ 

છેલ્લે જે નવ વર્ષ પ્રથમ ઉપધો મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તે જિલ્લા કચેરી નો આદેશ 

Gujrat edu apdet. Net ની વિવિધ પોસ્ટ માટે અહીંયા થી જૂવો 

વીશ વર્ષે દ્રિતીય ઉપધો મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તેના પત્રક 4 ની નકલ અથવા લોકલ ફંડ મંજુરકરેલ એસ .બી ના પાના ની નકલ 

વીશ વર્ષે દ્રિતીય ઉપધો મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તેના પત્રક 4 ની નકલ અથવા લોકલ ફંડ મંજુરકરેલ એસ .બી ના પાના ની નકલ 

AEI કેળવણી નિરીક્ષક, બીટ કે. ની પરીક્ષા ની તૈયારી માટે ગુજરાત ની BEST વેબસાઈટ CLIK HERE 


છેલ્લે જે વીસ વર્ષ દ્રિતીય ઉઔધો મંજુર થઇ ને આવેલ હોય તે જિલ્લા કચેરી નો આદેશ 

સેવા પોથી ના પ્રથમ પાના ની નકલ 


આ પણ વાંચો 

કમ્પ્યુટર એક પરિચય : થિયરી, પ્રેકટીકલ અને કમ્પ્યુટર ફાઈલ સંકલન# An Introduction to Computers : Theory, Practical and Computer File Compilation
 

31 વર્ષ તૃતીય ઉપધો  પ્રથમ વખત 

CCC રિજલ્ટ ની નકલ 

નિમણુંક આદેશ 

પુરા પગાર આદેશ (જિલ્લા ,તાલુકા કચેરી તરફથી થયેલ 

કપાત પગારી પત્રક (કપાત હોય તો 

50 વર્ષે CCC મુક્તિ માટે લિવિંગ સર્ટી ની નકલ તથા હિન્દી મુક્તિ આદેશ ની નકલ 

👉 સેવાપોથી વિષે જાણો અહીં ક્લીક કરો 

👉ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી વિષે જાણો અહીં ક્લીક કરો Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!