જૂથ વીમા યોજના || juth vima yojna gujrat sarkar

Gujrat
By -
0

👉જૂથ વીમા યોજના ના પત્ર અને ઠરાવ અને તેના કોષ્ટક ગુજરાત સરકાર ના કર્મચારી માટે.જૂથ વીમા યોજના

  Group Insurance Scheme for State Government Employees-1981 as per the provision of resolution (1) mentioned in reference w.e.f.01/04/1982.  The resolution dated 24/09/2022 referred to in reference (2) has increased the monthly allowance and corresponding amount of insurance cover.  As per the provisions of this scheme, the State Government employees are entitled to insurance protection in case of death while in service and accumulated savings with interest and accumulated savings with interest at the time of retirement.  According to the provisions of this scheme, 30 percent of the insurance contribution is deposited in the insurance fund and 70 percent is deposited in the savings fund. Date mentioned in reference (3).  By resolution dated 07/02/2023, the forms for calculation of payment including interest of savings contribution to employees on retirement and death in the year 2022-23 from 01/10/2022 to 31/12/2022 were released.  Accordingly for the period from 01/01/2023 to 31/03/2023 to the employees at the time of retirement and death, respectively, for calculation of payment of accumulated savings contribution with interest and insurance protection and accumulated savings contribution with interest, as per this resolution.  The issue of publication of three papers was under the consideration of the Government.  At the end of the mature consideration, the three sheets attached to this resolution are hereby published together with the agreement shown at the rate of 7.1% compounded quarterly

  👍 આ તમામ માહિતી સાચવી લેવા જેવી છે important આપઃ અહીંયા થી downlod કરી શકો છો.

  IMPORTANT LINKS FORM JUTHVIMA YOJNA GUJRAT SARKAR 

  👫 IMPORTANT LINKS FORM JUTHVIMA YOJNA GUJRAT SARKAR


  👫તારીખ 9.10.2023 ના રોજ જૂથ વીમા બાબતે થયેલ પત્ર  👉રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જૂથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ હેઠળ કાપવામાં આવતા માસિક ફાળા અને તેને અનુરૂપ મળવાપાત્ર વીમા રક્ષણની રકમમાં વધારો કરવા બાબત. ગુજરાત   નાણા વિભાગ. 24.9.2022 નો ઠરાવ પત્ર.   👉 રાજય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જથ વીમા યોજના સને ૨૦૦૩-૦૪ના વર્ષ માટેના બચત ફાળાની રકમની  ચુકવણી અંગે તારીખ તારીખઃ૩/૫/૨૦૦૩.  👉રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ અન્વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત.

  ગુજરાત સરકાર નાણા વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક: જવય-૧૦૨૦૨૦-૨૯૧-૪ સચિવાલય, ગાંધીનગર. તા. ૨૩/૦૩/૨૦૨૩


  👉. જૂથ વીમા નિયુક્તિ ફોર્મ


  👉 જૂથ વીમા વિકલ્પ ફોર્મ


  જૂથ વીમા દરખાસ્ત pdf.

  👉જૂથ વીમા દરખાસ્ત pdf.  Explanation (For Sheet : 01)

   This form is applicable to the employee/officer who has deducted contribution from the date of joining the scheme till retirement/death at the applicable rate as indicated below.

  જૂથ વીમા કોઠો  new 2023 સમજૂતી પત્રક 

  જૂથ વીમા કોઠો  new 2023 સમજૂતી પત્રક 
  Post a Comment

  0Comments

  Post a Comment (0)

  Popular Posts

  #buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

  Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
  Ok, Go it!