દિન વિશેષ (જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર) દિન વિશેષ DIN VISHESH

જાદુઈ પિટારા

 જાદુઈ પિટારા શૈક્ષણિક કીટની સોફ્ટ કોપીની લીંક 

👇👇👇👇👇👇👇👇

https://drive.google.com/drive/folders/10b8_1oEsuWWuWF-1e9cAL8JaAAnNZ5AY

દિન વિશેષ ( જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર)

 દિન વિશેષ      DIN VISHESH

દિન વિશેષ GCEART

દિન વિશેષ સાહિત્ય....👇👇👇

https://gcert.gujarat.gov.in/gcert/PreviewPage.aspx?id=983

દિન વિશેષ pdf ઓક્ટોબર

DOWNLOD 

👉દિન વિશેષ GCEART ડિસેમ્બર 2023

DOWNLOD


👉 દિન વિશેષ PDF 
દિન વિશેષ PDF DOWNLOD 

જાન્યુઆરી : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


ફેબ્રુઆરી : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


માર્ચ : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


એપ્રિલ : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


મે : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


જૂન : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


જુલાઈ : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


ઓગસ્ટ : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


સપ્ટેમ્બર : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


ઓક્ટોબર : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


નવેમ્બર : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


ડિસેમ્બર : દિન વિશેષ      ડાઉનલોડ કરો


આભાર : શાહ વિજયકુમાર કેશવલાલ


ઉમરિયા પ્રાથમિક શાળા, તા.ધાનપુર, જિ.દાહોદ 

મો.9429982125, 7990667085Popular Posts