ઉપચારાત્મક સાહિત્ય. વાંચન લેખન ગણન સાહિત્ય remediyal sahity std 1 to 6 std all pdf downlod


बड़ा संग्रह આ  મટીરીયલ પ્રિય એડયુકેશન વેબસાઈટ અને બ્લોગ પરથી લિધેલ છે .

  વાંચન(Big Collection)

  दोस्तों ... वर्तमान में, सरकार के नए दृष्टिकोणों के अनुसार, स्कूलों में पढ़ने पर बहुत जोर दिया गया है ... हर बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए उपयोगी पढ़ने के साहित्य को नीचे रखा गया है ... जिसके लिए प्रयासों की आवश्यकता है इस साहित्य तक पहुँचें। ..

  My Big Collection(વાંચન મટેરિઅલ)

  👫 અંક કોષ DOWNLOD


  6. કાના માત્રા વગરના સાદા શબ્દો અને વાક્યો

  7. જો બકા શબ્દો તો વાંચવા જ પડશે

  8. જો ભૂરા શબ્દો તો વાંચવા પડશે(શબ્દાવલી)

  9. જોડાક્ષરવાળા શબ્દો

  10. જીત દેશી હિસાબ

  11. ' મ ' પરથી શરૂ થતાં શબ્દોની ચિત્રાત્મક શબ્દપોથી

  12. ' પ્રયાસ ' જિલ્લા પંચાયત-આણંદ દ્વારા બનાવેલ pdf

  13. વિદ્યાર્થી કાર્યપોથી  14. વાંચનમાળા(ઉપયોગી બૂક)

  15. મારું પ્રિય સાહિત્ય(ઉપયોગી બૂક)

  16. ' ન ' પરથી શરૂ થતાં શબ્દોની ચિત્રાત્મક શબ્દપોથી

  17. ઉપચારાત્મક કાર્ય નોટબુક

  18. અ, આ,ઇ, ઈ, ઉ, ઊ માત્રાવાળા શબ્દો અને વાક્યો

  19. બારક્ષરી મુજબ શબ્દો

  20. વાંચન સંદર્ભ સાહિત્ય


  21. સ્માર્ટ PDF(વધુ સાહિત્ય મેળવવા માટે)

  22. વાંચનવેલ(બૂક)

  23. દિપકભાઇ લકુમનું વાંચન સંદર્ભ સાહિત્ય

  24. વાંચે તે વિચારે અને વિચારે તે વિકસે(બૂક)

  25. બે મૂળાક્ષરવાળા સાદા શબ્દો

  26. વાંચન માટેની પગલું બૂક(રંગીન)

  27. છોટા ભીમ દેશીહિસાબ

  28. પહેલું પગલું(3 in one)દેશીહિસાબ

  29. વીર ભીમ દેશીહિસાબ

  30. સ્માર્ટ કિડ્સ દેશીહિસાબ

  Popular Posts