વાહન તથા અંતર્ગત તમામ પરિપત્રો

Gujrat
By -
0

વાહન તથા અંતર્ગત તમામ પરિપત્રો


સંદર્ભ:-  (૧) શિક્ષણ વિભાગ,નવા સચિવાલય, ગુજરાત સરકારનો ઠરાવ ક્રમાંક પીઆરઈ/૧૧૨૦૦૦/૧૮૩૨/ક/ 

                                    તા.૧૬/૧૦/૨૦૦૧

                              (૨) પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, જુના સચિવાલય, ગુજરાત નો ઠરાવ ક્રમાંક ૨૯/પનસ/૧/

                                    ૨૦૦૧/છ/ગુજ/૧૯૨૯૬-૩૨૦ તા.૨૯/૧૦/૨૦૦૧

  (૩) પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, જુના સચિવાલય, ગુજરાત નો ઠરાવ ક્રમાંક ૨૯/પનસ૨૦૨/છ/ગુજ/૧૬૩૪૫--૩૭૦ તા.૨૩/૦૭/૨૦૦૨

            (૪) નાણા વિભાગ,ગુજરાત સરકાર,  ઠરાવ ક્રમાંક:- પીજીઆર/૧૦૨૦૨૨/ઓ-૩૬૦/પે સેલ(ચ),   

                  તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૨

            (૫) નાણા વિભાગ, ગુજરાત સરકાર ઠરાવ ક્રમાંક : વલભ-૧૦૨૦૨૨-૧૩૦૧—ચ, તારીખ:- 

                  ૧૨/૧૦/૨૦૨૨


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર  DOWNLID


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર 1 DOWNLOD


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર 2 DOWNLOD


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર 3 DOWNLOD


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર 4 DOWNLOD


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર 5 DOWNLOD


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર 6 DOWNLOD


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર 7 DOWNLOD


વાહન ભથ્થું પરિપત્ર image 1 DOWNLOD image 2 DOWNLOD


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!