બદલી સર્વે
સર્વે કોણ કરે છે. તે ખબર નથી પણ બદલી માટે હોઈ અહીંયા મુકેલ છે  

*✍️ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષકોની બદલી માટેનો   અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સર્વે..*

*✍️તમામ શિક્ષકો આ બદલી કેમ્પ માટેના સર્વેમાં ફરજિયાત અને આપને યોગ્ય લાગે તે માહિતી ભરવા વિનંતી.આપ સૌ ઝડપથી  બદલી કેમ્પ શરૂ થાય તેના માટે છે*

*આ ફોર્મ 15/02/2023 સુધીમાં તમામ શિક્ષકોએ ફરજિયાત ભરવું*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjftZRMqdjM5wstWlku_x6eXUIsnsfUmjUW0iEKQuSJNpufg/viewform?usp=sf_link
No comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.