અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી સત્ર 2 .20 HINDI ન્યુ અદ્યયન નિષ્પત્તિ (લર્નિગ આઉટકમ)Nishpatti New 2022 | Download Adhyayan Nishpatti PDF For Std 6 to 8 All Subjects

teaching

અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી સત્ર 2 .20 HINDI ન્યુ અદ્યયન નિષ્પત્તિ (લર્નિગ આઉટકમ)Nishpatti New 2022 | Download Adhyayan Nishpatti PDF For Std 6 to 8 All Subjects

 HINDI  ગ્રુપઅદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી  સત્ર 2 .20 અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદ રચનાત્મક પત્રક માટે હોય છે. અહીંયા અદ્યયન નિષ્પત્તિ આપેલ છે. HINDI

👫  હિન્દી અધ્યન નિષ્પત્તિ pdf અહીંયા ક્લીક કરો 


👪STD 6  HINDI

👉इतनी शक्ति हमें देना

परिचित गीत, कविता, पहेलियाँ सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

कौन' कारक के रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप से देते हैं 

समान प्रासवाले शब्द बना सकते हैं ।

👉अनूठे इन्सान  

परिचित शब्द, वाक्य और सरल बातचीत सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

छात्र में निर्णयशक्ति, स्वयं जागरूकता, सहानुभूति और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित होते हैं ।

विरामचिह्नों का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं ।

👉जरा मुस्कुराइए

परिचित विषय पर अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं ।

शब्द पर से वाक्य बना सकते हैं ।

👉पुस्तक -हमारी मित्र

चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य बोलते हैं ।

रोजमर्रा के व्यवहार की शब्दावली समझते हैं ।

संकेतों का अर्थघटन करते हैं ।

👉जय विज्ञान की

परिचित गीत, कविता, पहेलियाँ सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

समान प्रासवाले शब्द बना सकते हैं ।

रोजमर्रा के व्यवहार की शब्दावली समझते हैं ।

👉👉न्याय

एकांकी सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं । 

वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी बनाते हैं ।

समानार्थी शब्द, विरुधार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं ।

👉यह भी एक…..

शब्दकोश का उपयोग करते हैं ।

वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं।

👪STD 7  HINDI 

1.कहानियाँ, चुटकुले, एकांकी, पत्र और सरल वर्णन सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

2.छपी हुई और हस्तलिखित पाठ्यसामग्री पढ़कर समझते हैं ।

3.तकनीकी साधनों के माध्यम से सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

4.क्या', 'कौन', 'कब', 'कहाँ', 'क्यों' और 'कैसे' वाले प्रश्नों को सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

5.परिच्छेद को पढकर समझते हैं ।

6.ढांचे पर से कहानी का कथन एवं लेखन कर सकेंगे ।

7.क्या, कौन, कब, कहां और कैसे वाले प्रश्नों के उत्तर मौखिक एवं लिखित रूपसे  देते हैं |

8.शुद्ध उच्चारण के साथ बातचीत करते हैं |

9.किसी भी विषय पर पत्र लिखते हैं |

10.कोई घटना, प्रसंग, संवाद, चुटकुले और कहानी को मैलिक भाषा में अभिव्यक्त करते हैं |

11.विरामचिह्न का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं |

12.कहानी का विकास और विस्तार करते हैं  

13.संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के प्रकार को समझते हैं |

14.क्रिया के काल एवं उनके प्रकार को जानकर उसका प्रयोग करते हैं

15.परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद  करते हैं |

16.भाषा की शाब्दिक और वाक्य संबंधी खूबियों को जानकर उसका उचित प्रयोग करते हैं |

17.समयसारिणी (पाठशाला, बस, रेल अड्डा तथा प्रसार माध्यमों के कार्यक्रमों) का उपयोग करते हैं |

18.कहानी का सारांश बता सकते हैं |

19.जूथचर्चा, प्रश्नोत्तर आदि में हिस्सा लेते हैं |


20..राशन की दुकान का भावपत्रक, होटल का मेनू आदि की सूचि का उपयोग करते हैं |


👪STD 8 HINDI 

👉अपरिचित शब्द, वाक्य, बातचीत और संवाद सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

👉कहानियां, चुटकुले, पत्र और सरल वर्णन सुनकर समझ सकेंगे

👉गीत, कविता, दोहे, पहेवलयां सुनकर और पढ़कर समझ सकेंगे

👉छपी हुई और हस्तवलखित पाठ्य सामग्री पढ़कर समझ सकेंगे

👉तकनीकी साधनो के माध्यम से सुनकर और पढ़कर समझ सकेंगे 

👉शब्दकोश का उपयोग कर सकेंगे

👉सरल एवं संयुक्त वाक्य और परिच्छेद का शुद्ध रूप से उच्चारण एवं लेखन कर सकेंगे 

👉आवश्यकता अनुसार किसी भी विषय पर पत्र लिख सकेंगे  

👉काव्य और परिच्छेद पढ़कर समीक्षा कर सकेंगे

👉अपूर्ण काव्य एवं कहानी को पूर्ण कर सकेंगे

👉पहेलियां और चुटकुले का निर्माण कर सकेंगे 

👉समानार्थी शब्द  का वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे

👉संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के प्रकार को समझते हैं ।

👉विरामचिह्नों का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं ।

👉परिच्छेद का मातृभाषा में से हिंदी में और हिंदी में से मातृभाषा में अनुवाद करते हैं | 

👉उपसर्ग एवं प्रत्यय का अर्थ समझकर उनका उपयोग करके नए शब्द की संरचना करते हैं |

👉शासकीय शब्दावली का प्रयोग कर सकेंगे  

👉वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं ।

👉किसी मत को कारण सहित स्वीकार या अस्वीकार करते हैं |

👉छात्र में श्रव्य या वाक्य सामग्री में से अंतर्निहित मूल्य विकसित होते हैं ।

ALSO READ : અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી  સત્ર 2 .20  SOCIAL SCIENCE  

નોંધ  : આ માત્ર ઉદાહરણ રૂપ છે .નમૂના માટે છે . GCEART  વેબસાઈટ પર જઈ અભ્યાસ કરવો .અને પોતાના વર્ગખંડ ,સ્થાનિક પરિસ્થિતિ મુજબ લઇ શકાય 

Post a Comment

0 Comments

Close Menu