અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી સત્ર 2 .20 HINDI ન્યુ અદ્યયન નિષ્પત્તિ (લર્નિગ આઉટકમ)Nishpatti New 2022 | Download Adhyayan Nishpatti PDF For Std 6 to 8 All Subjects

Gujrat
By -
0

 HINDI  ગ્રુપ

અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી  સત્ર 2 .20 અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદ રચનાત્મક પત્રક માટે હોય છે. અહીંયા અદ્યયન નિષ્પત્તિ આપેલ છે. HINDI

👫  હિન્દી અધ્યન નિષ્પત્તિ pdf અહીંયા ક્લીક કરો 


👪STD 6  HINDI

👉इतनी शक्ति हमें देना

 1. 💥परिचित गीत, कविता, पहेलियाँ सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।
 2. 💥कौन' कारक के रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर मौखिक और लिखित रूप से देते हैं 
 3. 💥समान प्रासवाले शब्द बना सकते हैं ।

👉अनूठे इन्सान  

 1. 💥परिचित शब्द, वाक्य और सरल बातचीत सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।
 2. 💥छात्र में निर्णयशक्ति, स्वयं जागरूकता, सहानुभूति और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित होते हैं ।
 3. 💥विरामचिह्नों का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं ।

👉जरा मुस्कुराइए

 1. 💥परिचित विषय पर अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं ।
 2. 💥शब्द पर से वाक्य बना सकते हैं ।

👉पुस्तक -हमारी मित्र

 1. 💥चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य बोलते हैं ।
 2. 💥रोजमर्रा के व्यवहार की शब्दावली समझते हैं ।
 3. 💥संकेतों का अर्थघटन करते हैं ।

👉जय विज्ञान की

 1. 💥परिचित गीत, कविता, पहेलियाँ सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।
 2. 💥समान प्रासवाले शब्द बना सकते हैं ।
 3. 💥रोजमर्रा के व्यवहार की शब्दावली समझते हैं ।

👉👉न्याय

 1. 💥एकांकी सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं । 
 2. 💥वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी बनाते हैं ।
 3. 💥समानार्थी शब्द, विरुधार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं ।

👉यह भी एक…..

 1. 💥शब्दकोश का उपयोग करते हैं ।
 2. 💥वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं।

👪STD 7  HINDI 

 • 👉1.कहानियाँ, चुटकुले, एकांकी, पत्र और सरल वर्णन सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।
 • 👉2.छपी हुई और हस्तलिखित पाठ्यसामग्री पढ़कर समझते हैं ।
 • 👉3.तकनीकी साधनों के माध्यम से सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।
 • 👉4.क्या', 'कौन', 'कब', 'कहाँ', 'क्यों' और 'कैसे' वाले प्रश्नों को सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।

 • 👉5.परिच्छेद को पढकर समझते हैं ।
 • 👉6.ढांचे पर से कहानी का कथन एवं लेखन कर सकेंगे ।
 • 👉7.क्या, कौन, कब, कहां और कैसे वाले प्रश्नों के उत्तर मौखिक एवं लिखित रूपसे  देते हैं |
 • 👉8.शुद्ध उच्चारण के साथ बातचीत करते हैं |

 • 👉9.किसी भी विषय पर पत्र लिखते हैं |
 • 👉10.कोई घटना, प्रसंग, संवाद, चुटकुले और कहानी को मैलिक भाषा में अभिव्यक्त करते हैं |
 • 👉11.विरामचिह्न का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं |
 • 👉12.कहानी का विकास और विस्तार करते हैं  

 • 👉13.संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के प्रकार को समझते हैं |
 • 👉14.क्रिया के काल एवं उनके प्रकार को जानकर उसका प्रयोग करते हैं
 • 👉15.परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद  करते हैं |
 • 👉16.भाषा की शाब्दिक और वाक्य संबंधी खूबियों को जानकर उसका उचित प्रयोग करते हैं |

👉17.समयसारिणी (पाठशाला, बस, रेल अड्डा तथा प्रसार माध्यमों के कार्यक्रमों) का उपयोग करते हैं |
👉18.कहानी का सारांश बता सकते हैं |
👉19.जूथचर्चा, प्रश्नोत्तर आदि में हिस्सा लेते हैं |
👉20..राशन की दुकान का भावपत्रक, होटल का मेनू आदि की सूचि का उपयोग करते हैं |


👪STD 8 HINDI 

 • 👉अपरिचित शब्द, वाक्य, बातचीत और संवाद सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं ।
 • 👉कहानियां, चुटकुले, पत्र और सरल वर्णन सुनकर समझ सकेंगे
 • 👉गीत, कविता, दोहे, पहेवलयां सुनकर और पढ़कर समझ सकेंगे

 • 👉छपी हुई और हस्तवलखित पाठ्य सामग्री पढ़कर समझ सकेंगे
 • 👉तकनीकी साधनो के माध्यम से सुनकर और पढ़कर समझ सकेंगे 
 • 👉शब्दकोश का उपयोग कर सकेंगे

 • 👉सरल एवं संयुक्त वाक्य और परिच्छेद का शुद्ध रूप से उच्चारण एवं लेखन कर सकेंगे 
 • 👉आवश्यकता अनुसार किसी भी विषय पर पत्र लिख सकेंगे  
 • 👉काव्य और परिच्छेद पढ़कर समीक्षा कर सकेंगे
 • 👉अपूर्ण काव्य एवं कहानी को पूर्ण कर सकेंगे
 • 👉पहेलियां और चुटकुले का निर्माण कर सकेंगे 

 • 👉समानार्थी शब्द  का वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे
 • 👉संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के प्रकार को समझते हैं ।
 • 👉विरामचिह्नों का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं ।

 • 👉परिच्छेद का मातृभाषा में से हिंदी में और हिंदी में से मातृभाषा में अनुवाद करते हैं | 
 • 👉उपसर्ग एवं प्रत्यय का अर्थ समझकर उनका उपयोग करके नए शब्द की संरचना करते हैं |
 • 👉शासकीय शब्दावली का प्रयोग कर सकेंगे  

 • 👉वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं ।
 • 👉किसी मत को कारण सहित स्वीकार या अस्वीकार करते हैं |
 • 👉छात्र में श्रव्य या वाक्य सामग्री में से अंतर्निहित मूल्य विकसित होते हैं ।ALSO READ : અદ્યયન નિષ્પત્તિ પસંદગી  સત્ર 2 .20  SOCIAL SCIENCE  

નોંધ  : આ માત્ર ઉદાહરણ રૂપ છે .નમૂના માટે છે . GCEART  વેબસાઈટ પર જઈ અભ્યાસ કરવો .અને પોતાના વર્ગખંડ ,સ્થાનિક પરિસ્થિતિ મુજબ લઇ શકાય 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!