સંધાન NMMS ની પૂર્વ તૈયારી માટેની શ્રેણી giet nmms

teaching

સંધાન NMMS ની પૂર્વ તૈયારી માટેની શ્રેણી giet nmms

 👉એપ્લિકેશન ની દુનિયા અહીંયા ક્લીક કરો
સંધાન NMMS ની પૂર્વ તૈયારી માટેની શ્રેણી

👉NMMS સંધાન અંક શ્રેણી ભાગ-1 GIET Sandhan https://youtu.be/lPNlebBFP0Y

QUIZ : https://forms.gle/5NkGzzVbvey6N3xc7


👉NMMS સંધાન અંક શ્રેણી ભાગ-2 GIET Sandhan https://youtu.be/kTKQXQdRNSM

QUIZ : https://forms.gle/RkjXQjKd5QiUi8Ts9


👉NMMS સંધાન આકૃતિ વિશ્લેષણ ચોરસ GIET Sandhan https://youtu.be/StITucZ_KXs

QUIZ : https://forms.gle/tYEViCCySbytfaDg7


👉NMMS સંધાન આકૃતિ વિશ્લેષણ લંબચોરસ GIET Sandhan https://youtu.be/cn6-dGwNsgY

QUIZ : https://forms.gle/K9vj3UDKdj8D9V12A


NMMS સંધાન આકૃતિ વિશ્લેષણ ત્રિકોણ GIET Sandhan https://youtu.be/0x-TV41EeL4

QUIZ : https://forms.gle/GpHBfLuKPcKod12F8


NMMS સંધાન અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ક્રમ ભાગ-1 GIET Sandhan https://youtu.be/8YqgkXDYuaM

QUIZ : https://forms.gle/ZPtRVgb76dHyzz9o9


NMMS સંધાન અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ક્રમ ભાગ-2 GIET Sandhan https://youtu.be/uUbq6sSlTiM

QUIZ : https://forms.gle/fqFm25XhmouSDYi96


NMMS સંધાન દર્પણ પ્રતિબિંબ-1 GIET Sandhan https://youtu.be/7GgotLPv2jI

QUIZ : https://forms.gle/xYsn8c6KGNqhFg6EA


NMMS સંધાન કૅલેન્ડર ભાગ 1 GIET Sandhan https://youtu.be/i_l8aBX0rMA

QUIZ : https://forms.gle/aZTJkXndcb1bbhPy8


👉NMMS સંધાન કૅલેન્ડર ભાગ 2 GIET Sandhan  https://youtu.be/6S9cK9HJZEo

QUIZ : https://forms.gle/1epTXtXukCy3UNNW9


👉NMMS સંધાન કૅલેન્ડર ભાગ 3 GIET Sandhan https://youtu.be/ZqZTh4GXKgw

QUIZ : https://forms.gle/7VSu1FKb1uuKqpYN9


👉NMMS સંધાન કૅલેન્ડર ભાગ 4 GIET Sandhan https://youtu.be/heeehzb8H4M

QUIZ : https://forms.gle/1uMjE7wjkjxa4j6o6


👉NMMS સંધાન ક્રમ નિર્ધારણ GIET Sandhan https://youtu.be/cemNPcLmq9I

QUIZ : https://forms.gle/6e4nz7CsKh6eS4A79


👉NMMS સંધાન : તાર્કિક ક્રમ GIET Sandhan https://youtu.be/4j0mzz0wEbk

QUIZ : https://forms.gle/gKeFdMcecozCZREg7


👉NMMS સંધાન : કોડિંગ-ડીકોડિંગ ભાગ-1 GIET Sandhan https://youtu.be/onz6KpDyy9Q

QUIZ : https://forms.gle/6HzWaeEj5pZr7sM76


👉NMMS સંધાન : કોડિંગ-ડીકોડિંગ ભાગ-2 GIET Sandhan https://youtu.be/8hZCvz0h4ic

QUIZ : https://forms.gle/rEGu3NLnqqwSNsDE8


👉NMMS સંધાન : સમસંબંધ ભાગ 1 GIET Sandhan https://youtu.be/WNrIIE5lBqw

QUIZ : https://forms.gle/5wY6UzKYgN7MnL7u7


👉NMMS સંધાન : સમસંબંધ ભાગ 2 GIET Sandhan https://youtu.be/rHgAIGQgSuo

QUIZ : https://forms.gle/GrddpJP6FiaiibPGA


👉NMMS સંધાન : પેટર્ન(તરાહ) ભાગ-1 GIET Sandhan https://youtu.be/UCqNm6moY1A

QUIZ : https://forms.gle/ioV6PVnoqP65MRmQ8


👉NMMS સંધાન : પેટર્ન(તરાહ) ભાગ-2 GIET Sandhan https://youtu.be/HzHZ7OoXr-o

QUIZ : https://forms.gle/8wfLy7YAfjjueQL16


👉NMMS સંધાન : પેટર્ન(તરાહ) ભાગ-3 GIET Sandhan https://youtu.be/NAiocOTJvJc

QUIZ : https://forms.gle/tMCDPBZATDTe1nRM6


👉NMMS સંધાન : દિશા અને અંતર ભાગ 1 GIET Sandhan  https://youtu.be/EAbJTID3MIo

QUIZ : https://forms.gle/fj7TVMJc4uWWC4cWA


👉NMMS સંધાન : દિશા અને અંતર ભાગ 2 GIET Sandhan https://youtu.be/4l51AIC-XnM

QUIZ : https://forms.gle/PW8qysD2ixMcUUCi7


👉NMMS સંધાન : દિશા અને અંતર ભાગ 3 GIET Sandhan https://youtu.be/s-LP6ITnOAs

QUIZ : https://forms.gle/skrpuusn49pmdYgi8


👉NMMS સંધાન : લોહીના સંબંધો ભાગ 1 GIET Sandhan https://youtu.be/BskbXFD-nZw

QUIZ : https://forms.gle/3joS6bn4ZMYrAHLf7


👉NMMS સંધાન : લોહીના સંબંધો ભાગ 2 GIET Sandhan https://youtu.be/EDAeD3Lj1Q8

QUIZ : https://forms.gle/KgjvB4MDtUwXAhfWA


👉NMMS સંધાન : લોહીના સંબંધો ભાગ 3 GIET Sandhan https://youtu.be/UzIFqiU5GZA

QUIZ : https://forms.gle/EaeMsKveo5C4KHa98


👉NMMS સંધાન : ગાણિતિક ક્રિયાઓ ભાગ-1 GIET Sandhan https://youtu.be/k1Gb2Y3vbSw

QUIZ : https://forms.gle/gKHSkQ34FMrn7dhu7


👉NMMS સંધાન : ગાણિતિક ક્રિયાઓ ભાગ-2 GIET Sandhan https://youtu.be/7A-46l5kvNQ

QUIZ : https://forms.gle/Ckoux3deFpupm8BG9


👉NMMS સંધાન : LIVE QUIZ GIET Sandhan  https://youtu.be/xKxjQO0qjb4

QUIZ : https://forms.gle/Ckoux3deFpupm8BG9


👉NMMS સંધાન દર્પણ પ્રતિબિંબ ભાગ-2 GIET Sandhan  https://youtu.be/67d1hx0kG_8

QUIZ : https://forms.gle/9qntahxiYYrBpFvQ9


👉NMMS સંધાન દર્પણ પ્રતિબિંબ ભાગ-3 GIET Sandhan https://youtu.be/NNzEgadyqCk

QUIZ : https://forms.gle/Kz5cbAAcL7XEgLPF6

NMMS સંધાન દર્પણ પ્રતિબિંબ ભાગ-4 GIET Sandhan https://youtu.be/Kz8dFfzQPe8

Post a Comment

0 Comments

Close Menu