પુનઃ કસોટી punh kasoti all subject primary school gujrat pdf downlod

▪️ ધોરણ 3 પર્યાવરણ એકમ મુજબ પ્રવુતિ ઓ અધ્યન નિષ્પત્તિ સાથે DOWNLOD

ધોરણ 3 થી 5 ની વિવિધ કસોટી એકમ વાઈઝ 

👫 ધોરણ 3 ગણિત એકમ 6 downlod

👫ધોરણ 3 ગણિત એકમ 7 downlod

👫 ધોરણ 4 ગણિત એકમ.8 Downlod

👫 ધોરણ 4 હિન્દી એકમ.5 Downlod

👫 ધોરણ 5 હિન્દી એકમ 10 downlod

👫 ધોરણ 45 હિન્દી એકમ.9 Downlod

👫 ધોરણ 5 ગણિત એકમ 11. Downlod

👫ધોરણ 3 ગુજરાતી એકમ downlod

👫 ધોરણ 5 ગુજરાતી એકમ 7 DOWNLOD

👫 ધોરણ 5  ગુજરાતી એકમ 6. Downlod

👫 ધોરણ 5 પર્યાવરણ એકમ 11 DOWNLOD

👫 ધોરણ 5 પર્યાવરણ એકમ 12 downlod

👫 ધોરણ 4 english 5 એકમ DOWNLOD

👫 ધોરણ 4 કુહૂ એકમ 6 downlod

👫ધોરણ 4 કુહૂ એકમ 7 downlod

👫 *ધો.૬ થી ૮ માટે એકમ કસોટીઓ subject ENGLISH સત્ર 2


👫 ધોરણ 6 english સત્ર 2 ના યુનિટ ની એકમ કસોટીઓ DOWNLOD

👫 ધોરણ 7 english સત્ર 2 ના યુનિટ ની એકમ કસોટીઓ DOWNLOD


👫 ધોરણ 8 english સત્ર 2 ના યુનિટ ની એકમ કસોટીઓ DOWNLOD


👉ધોરણ 6થી 8 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ વાઈઝ કસોટી

👫ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

👫ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

👫ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

👉ધોરણ 6 થી 8 ગણિત વિજ્ઞાન ની એકમ વાઈઝ કસોટીઓ

(1)  ધોરણ 6 વિજ્ઞાન ની એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

(1)  ધોરણ 7 વિજ્ઞાન ની એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

(1)  ધોરણ 8 વિજ્ઞાન ની એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

(1)  ધોરણ 6 ગણિત  ની એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

(1)  ધોરણ 7 ગણિત  ની એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

(1)  ધોરણ 8 ગણિત  એકમ વાઈઝ કસોટી downlod

👫રાજ્ય માં શિક્ષણ વિભાગ તરફ થી એકમ કસોટી લેવા માં આવે છે. આ કસોટી બાદ પુનઃ કસોટી પણ લેવાની હોય છે.


પુનઃ કસોટી ક્યારે લેવી?

 કેવી રિતે લેવી?

કેટલા ગુણની લેવી  આ તમામ પ્રશ્નો ના જવાબ

નીચે આપેલ વિડીયો માં જોઈ શકશો
🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡

👉રિપોર્ટ કાર્ડ આધારિત પુનઃ કસોટીઓ  ધોરણ 5 પર્યાવરણ 

👉.  ધોરણ 5 english DOWNLOD


👉ધોરણ 4 ગુજરાતી  downlod


👉ધોરણ 4. Hindi રિપોર્ટ કાર્ડ આધારિત પુનઃ કસોટી DOWNLOD


👉ધોરણ 4 english   રિપોર્ટ કાર્ડ આધારિત પુનઃ કસોટી DOWNLOD


👉ધોરણ 4 પર્યાવરણ  રિપોર્ટ કાર્ડ આધારિત પુનઃ કસોટી DOWNLOD


👫ધોરણ 5 ગુજરાતી  રિપોર્ટ કાર્ડ આધારિત પુનઃ કસોટી DOWNLOD


👫. ધોરણ 4 ગણિત રિપોર્ટ કાર્ડ આધારિત પુનઃ કસોટી DOWNLOD


👫ધોરણ 3 થી 8 વાંચન ગણન લેખન પેપર નિલેશ પટેલ રચિત

વાગલે ધોરણ 2 downlod

વાગલે પેપર ધોરણ 3. DOWNLOD


વાગલે પેપર ધોરણ 4. DOWNLOD


🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡🎡

👫વિજ્ઞાન ધોરણ 7 ઉપચારાત્મક

DOWNLOD👫તારીખ 30.7.2022 ધોરણ 3 થી 5 ગુજરાતી વિષય ની પુનઃ કસોટી 


👫ધોરણ 3 ગુજરાતી અહીંયા ક્લીક કરો 


👫ધોરણ 4 ગુજરાતી અહીંયા ક્લીક કરો


👫ધોરણ 5 ગુજરાતી  અહીંયા ક્લીક કરો

🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎
DT. 23.7.2022

👫ઉપચારાત્મક કાર્ય વિજ્ઞાન  ધોરણ 7

DOWNLOD.

*ધોરણ ૭ ઉપચારાત્મક કાર્ય માટે ઉપયોગી પુનઃ કસોટી*


*પ્રશ્ન પેપરમાં જ જવાબ લખાવી શકાય તેવી હોય બાળકોને લખવા અને શિક્ષકોને તપાસવામાં ખૂબ જ સરળ રહેશે* 


DOWNLOD

💢. ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન. ઉપચારાત્મક પુનઃ કસોટી


DOWNLOD.


💢. ધોરણ 6 ગુજરાતી પુનઃ કસોટી


DOWNLOD

trends