15 ઓગસ્ટ માટે ઉપયોગીરાષ્ટ્ર ગાન ત્રણ ગીત. અહીં થી ડાઉનલોડ કરો

ગીત 1. Downlod

ગીત 2. Downlod

ગીત 3. Downlod

👉હર ઘર ત્રિરંગા રજીસ્ટ્રેશન,સેલ્ફી

અહીંયા ક્લીક કરો 

*૧પમી ઓગષ્ટ માટે ખાસ ઉપયોગી*


🎬 HD Video

🎤 ગાયન સાથે

🎹 સંગીત સાથે

🖋 શબ્દોના લખાણ સાથે (Lyrics)

⏬ Click and Direct Download ⏬


🇮🇳 રાષ્ટ્રગીત (જન ગણ મન)

shorturl.at/bOV15


🇮🇳 રાષ્ટ્રગીત (જન ગણ મન)

*(Instrument)*

shorturl.at/EFLN5


🇮🇳 વંદે માતરમ્

shorturl.at/bhjop


🇮🇳 ઝંડા ગીત

shorturl.at/ghI07.પ્રાર્થના પોથી


🙏 *પ્રાર્થનાપોથી* 🙏

(PDF Book & MP3)

🌀http://sarvatragnanm.blogspot.com/2020/03/blog-post_21.html?m=1


🙏બાળગીત અને અભિનય ગીત 🙏

(PDF Book & MP3)

🌀http://sarvatragnanm.blogspot.com/2020/03/pdf-book.html?m=1.

No comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.