પત્રો

ગુણોત્સવ પત્ર


ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ 2022/2023 પત્ર 27.6.2022


👉કેળવણી નિરીક્ષક નોટિફિકેશન જાહેર

નોટિફિકેશન માટે ક્લીક કરો 

👉સેલેરી એકાઉન્ટ ના ફાયદા

અહીં ક્લીક કરો 

*💥📢કર્મચારી આનંદો*


*🔷૧ લી જુલાઈથી વધી જશે આટલા % D.A.*

*🔶કુલ આટલું થશે D.A.* 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👉. વાહન અને મકાન પેશગી પરિપત્ર

અહીં ક્લીક કરો

👍6 થી 8 તાસ ફાળવણી

અહીં ક્લીક કરો 


👉. 3 થી 5 નો તાસ માટે પત્ર

અહીં ક્લીક કરો  

પત્ર 2 pdf (2019)


👉ધોરણ 1અને 2 નું ડે to ડે આયોજન

અહીં ક્લીક કરો  


👉ધોરણ 3 થી 5 ડે to ડે આયોજન

અહીં ક્લીક કરો  


👉6 થી 8 નું પ્રથમ સત્ર આયોજન

અહીં ક્લીક કરો  


👉આચાર્ય શિક્ષક ની ફરજો

અહીં ક્લીક કરો 

👉આચાર્ય ચાર્જ બાબત ના પત્રો

અહીં ક્લીક કરો 


Really need to read this post

A little boy told his condition and bowed his head to God ...

Mr. Mr.,Bhagwanbhai Ishwarbhai Paramatma,

 Conch-Sudarshan Dhari- Heaven -,

In front of hell,

Between the clouds,Even above the sky.

Dear friend GodSaying with Jai Bharat that, I am studying in 7th class of a government school which is a little far from your magnificent temple. My father works in a grocery shop and my mother goes to do other's housework every day.

My parents do not know why I am studying, but yes I do know that I can get scholarship money and free food at school.

That is why my parents push me to school for 5 hours every day.

God, I wrote you today to ask some questions because my teacher said you need to hear the truth ...

Q. I come to your temple every evening and go to school regularly in the morning but oh my god

Your idol is of glittering marble, temple a.c. And why is there no roof over my school? Water drips in every rain..why ??

 Questions You are served 32 kinds of dishes and you do not eat and I go home half hungry with a handful of rice for lunch every day, why is that ??

Question 2. My little sister's torn frock doesn't even sew and colorful new clothes for you, to be honest, I come to the temple every day to see your clothes, don't you ??

Questions Millions of people gather at the temple uninvited for your celebration and on 15th August and 26th January after 1 month of preparation when I present patriotic song, why only my teacher and my child friend are in front of me.

Question In my small village there is a temple like a 5 star hotel and there is a school like a ruined temple. Why is that ??God, I have heard that you are an idol made by us, it always shines and you made me, so why did you make my face so faint ?.

If God can, answer these questions. And in 365 days your donation box has a lot of money, so just give me 1 day donation box

God, I want to study further, I want to be a doctor, but my parents do not have tuition fees or tuition money. I know you have to take care of a lot of people.


But before the seventh class annual examination, if you do not pay attention to me and do not help me, my father will hire me at the "Ishwarkrupa Hotel" in front of your temple on a splendid salary of five rupees per day . Then I will continue to serve your rich devotees for the rest of my life.

Please hurry up Lord time you have a lot of work and I have too ....

Lee.

Vandemataram of a poor student of a government school or a future worker of India .. !!

 

No comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.