*💥📢બ્રેકીંગ ધોરણ ૧ થી ૫ અને ૬ થી ૮ ની ખાલી જગ્યા મોકલવા બાબતઆજનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર વાંચો*

*💐આવી તમામ માહિતી મેળવવા અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં જોઈન થાવ*👉U dise. કામગીરી કરવા બાબત પત્ર


અહીં ક્લીક કરો   એક જ સ્થળ પર ત્રણ વર્ષ થી ફરજ બજાવતા વર્ગ-૩ અને વર્ગ -૪    કર્મચારી ની બદલી બાબતે આજ નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

👉👫સમરસ હોસ્ટેલ.


સમરસ હોસ્ટેલ માં એડમિશન અને login લિંકSi. NewsSsc ગુણ સુધારો અરજી બાબત

Learn photography tricks and photography tips with this special photography app

earn photography tricks and photography tips with this special photography app.

The best photo editing software can help to bring focus to an image, highlight your key subjects and transform an average picture into something truly incredible.

But the question for most photographers is: how do you choose the right editing software to supplement your skills?

There are countless different photo editing software options, from better-known systems like Adobe’s Photoshop and Lightroom to simple but effective choices like Canva. There’s even some great free options, too.

 In this photography app you will find awesome tips and tricks to enhance your pictures and create pictures like pros.C

ollage Maker: 300+ different collage templates for you to combine photos in different ways, you can even customize templates to suit your needs! Design your own photo creation! Anything is possible

+ Crop & Resize: Supports horizontal and vertical cropping & resizing. Crop & Resize your images in different aspect ratio

: Filter: many amazing filters, including beautify, retro, landscape, halo, black & white and all sorts of festive filters. Bad or good weather, you still can make photos better

post full size photo without croping, with blur background, shadow effects.

+ 1000+ funny stickers for you. You can add your favorite emojis on photo.

+ you can create splash image, blur image, square image with blur, mirror image with 3D effects, flare effect as well

+ you can create an image like scrapbook.

+ Add the blur background for your photo

+ you can add text to image

+ you can add sticker to your image

+ Filter, rotate, create memo texts, blur, focus photos with Photo Editor

+ Collage maker:

* Collage 1-9 photo together

* 100+collage templates

* Adjust the inner/ corner/ shadow/ scale

* Add the amazing frames

* Drag and Drop image anywhere you want

+ you can share created photo via facebook, twiter, instagram, mail (ex: gmail, yahoo)

+ you can change background of photo

+ save your photo created in HD mode, you can also choose the size to be saved.

+ if you’re lazy, you can use random button at top-right corner+ support save images on SD card (external SD card)

+ support over 80 languages

+ you can view your created images easily

awesome picture quality.

No comments

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.