ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 ભાગ 2

teaching

ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 ભાગ 2

education
ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-15 તા:15/5/2022

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાક્રાફ્ટવિજ્ઞાન
વાર્તા

કોડિંગ
દેશી રમતો


પરિવારની પ્રવૃત્તિ 

વંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
8:30 p.m.
તા.04/૦5/2022 થી દર બીજા દિવસે બપોરે 3 : 30 કલાકે ડીડી ગિરનાર પર
આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ અને ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 

જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  
https://forms.gle/tECvKfcKELTRLLhKA

ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..

https://forms.gle/osNXsbNHG8ZaUJ546


https://forms.gle/37HQS3wGSoVdewH16


https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8

ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-14 તા:14/05/2022
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાવ્હાલા મિત્રો, ગ્રીષ્મોત્સવ ૨૦૨૨ ની જાહેરાત વખતે અમે આપને કહ્યું હતું કે માત્ર GIET દ્વારા બનેલા કાર્યક્રમો જ આપના સુધી આવે એમ નહિ પરંતુ આ ગ્રીષ્મોત્સવ આપનો જ બની રહે એવું કરવું છે. આજે આપણે ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન અને દેશી રમત એવી મૂકી છે જે બાળકો તરફથી આવી છે. આવું આદાન પ્રદાન જ ડિજિટલ સાહિત્યને વધુ સમૃદ્ધ બનાવશે. તો મિત્રો, આપની પાસે પણ આવી કોઈ પ્રવૃત્તિઓ હોય તો અમને ચોક્કસ મોકલી આપો.ક્રાફ્ટ

વિજ્ઞાન
વાર્તાકોડિંગ
દેશી રમતોવંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
 8:30 p.m.
આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ તથા ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 
   Day 14તા.04/૦5/2022 થી દર બીજા દિવસે બપોરે 3 : 30 કલાકે ડીડી ગિરનાર પર
ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..


https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8ગ્રીષ્મોત્સવ 2022
દિવસ-13 તા:13/05/2022
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાક્રાફ્ટવિજ્ઞાન
વાર્તાકોડિંગદેશી રમતોઆજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ તથા ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે વંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
8:30 p.m.

તા.04/૦5/2022 થી દર બીજા દિવસે બપોરે 3 : 30 કલાકે ડીડી ગિરનાર પર

જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  

ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..

https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8

ગ્રીષ્મોત્સવ 2022 
દિવસ-12 તા:12/05/2022
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાક્રાફ્ટ
વિજ્ઞાનવાર્તા

કોડિંગદેશી રમતો
વંદે ગુજરાત ચેનલ 5 
2:30 a.m.
8:30 a.m.
2:30 p.m.
 8:30 p.m.

તા.04/૦5/2022 થી દર બીજા દિવસે બપોરે 3 : 30 કલાકે ડીડી ગિરનાર પર
આજની પ્રવૃત્તિ ક્રાફ્ટ, વિજ્ઞાન, કોડિંગ, દેશી રમતોના ફોટોગ્રાફ તથા ગીતા અને વાર્તાના વિડીયો મોકલવા માટે 

જો તમારી પાસે આર્ટ, ક્રાફ્ટ, અભિનયગીત, વિજ્ઞાન, વાર્તા, દેશી રમતો અને પ્રવૃત્તિ કૌશલ્ય છે તો મોકલીને ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજૂ કરી શકો છો.  


ગ્રીષ્મોત્સવમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે..

https://forms.gle/x2bhtWswnSUwt98V8

Post a Comment

0 Comments

Close Menu